www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าที่ปรึกษา

(1/1)

จอย:
ค่าที่ปรึกษาต้อง ออก ใบหัก ณ ที่จ่ายทุกครั่งหรือไม่ และถ้าออกครั้งเดืยวเหมือนเงินเดือนได้หรือไม่

ตะวัน:
ถ้าหมายถึงค่าที่ปรึกษาในกรณีที่มีภาษีต้องหักณ.ที่จ่ายนะคะ ไม่ได้ค่ะ เพราะค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) ซึ่งต้องทำหนังสือรับรองการหักภาษีณ.ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการหักภาษี กฏหมายกำหนดเฉพาะเงินได้เฉพาะ เงินได้ตาม มาตรา 40(1) เท่านั้นที่สามารถทำได้

อ้วน:
1.  ค่าที่ปรึกษา  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เนื่องจากการรับทำงานให้  เมื่อเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ตามมาตรา 50   (1) ก็กำหนดให้ต้องมีการคำนวณเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย  

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata502.  และตามมาตรา 50 ทวิ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

    (2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี

    (3) ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50_2สรุป  ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี

ดาระดี:
การคำนวนภาษีค่านายหน้า 40(2) บริษัทต้องยื่นแบบ ภงด 1 ก.มั้ย และต้องหนังสือรับรองให้ภายในวันที่ 15 ก.พ.ของปีถัดไปใช่มั้ยค่ะ รวมถึงค่าที่ปรึกษาด้วยค่ะทำเหมือนกันใช่มั้ยค่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม