www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโฆษณากับค่าจ้างทำ ต่างกันอย่างไรคะ

(1/1)

น้อง:
ค่าโฆษณา ต่างจาก จากจ้างทำงานให้อย่าไรคะ

อ้วน:
1.  " จ้างทำของ " ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 587 คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น2.  ค่าโฆษณา  ก็เป็นการสื่อสารในสิ่งที่เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมใด  โดยอาจจะทำผ่านสื่อได้หลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิ่มพ์  สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์ หรือแม้แต่ในอินเตอร์เนต  เป็นต้น3.  ส่วนการจ้างทำงานให้  เป็นความหมายที่กว้างมาก  แต่สรุปได้ง่ายๆ ก็คือ  การว่าจ้างให้บุคคลหนึ่งรับทำงานให้กับอีกบุคคลหนึ่งสรุป  ค่าโฆษณา  จึงเป็นค่าใช้จ่าย  ส่วนการจ้างทำงานให้ก็เป็นเพียงคำพูด  ส่วนจะทำงานให้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม