www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโฆษณาจะคิดอย่างไรดีคะ

(1/1)

นิด:
บริษัทรับเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาโดยมีการติดตั้งสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า โดยแยกเป็นค่าเช่าพื้นที่ค่าโฆษณา และ production fee เราจะต้องถูกหักภาษี 2 % จากยอดไหนคะ

12:
คงจะเป็นการผลิตสื่อ ทาง Billboard ถ้าเป็นค่าเช่าพื้นที่ ภาษี 5% ส่วน Production fee ต้อง หักภาษี 3% เพราะไม่ใช่ค่าสื่อโฆษณา เช่น ค่าสื่อโฆษณาของช่อง 3 หรือ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถ้าเป็นเช่นนี้ ต้องหัก ภาษี 2% ของ fee ที่บริษัทคิดค่าบริการกับลูกค้า (ลูกค้าต้องเป็นผู้หักภาษี)

 Production House หมายถึง บริษัทที่รับจ้างผลิตหนังโฆษณา ไม่ว่าจะออกทางสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร บริษัทจะถูกหักภาษี 3%ก่อน บวกVATค่ะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม