www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.94 สำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

(1/1)

โต:
อยากทราบวิธีการคิด และ การกรอก ภงด.94 และ ใบแสดงสิทธิ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เพื่อ ช่วย คุณตาข้างบ้าน ทำภาษีบ้านเช่า (ที่มีนบุรี) รบกวนช่วยอธิบาย หรือ มี ลิ้งค์ ที่อธิบายละเอียด ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

town:
ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)  เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้    สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ

http://www.rd.go.th/publish/30233.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม