www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ก่อสร้าง

(1/1)

น้อย:
ถ้าเรากู้เงินมาเพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการ ที่พระราม 3 ประกอบกิจการก่อสร้างเสร็จแล้วและดำเนินกิจการอยู่และประกอบธุรกิจโรงแรม อีกที่กำลังก่อสร้างอยู่แต่ปีนี้หยุดการก่อสร้างแบบนี้ดอกเบี้ยที่จ่ายยังต้องปันดอกเบี้ยอีกหรือไม่ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย

ขอบคุณมาก ๆ

ตะวัน:
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการดำเนินงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนต้องถือเป็นต้นทุนการก่อสร้าง ถึงแม้จะหยุดการก่อสร้างก็ตาม (คิดว่านะ)

น้อย:
แต่กลับเข้าใจว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินเดือน และ ค่านำไฟฟ้า แบบนี้ควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้นะ ไม่น่าจะรับรู้เป็นต้นทุนทั้งหมด

ช่วยอธิบาย อีกครั้ง

อ้วน:
เงินกู้ยืมที่กิจการได้กู้ยืมเข้ามานั้น  เมื่อเกิดดอกเบี้ยเงินกู้  ก็มักจะมีปัญหา  บางครั้งจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  บางครั้งตัดเป็นรายจ่าย  เราจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร  แนวทางวินิจฉัยของกรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ก.  เป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยตรงเนื่องจากการดำเนินธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ  หรือ

ข.  เป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้  เช่น  ค่าเช่า  ค่าสิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น และ

ค.  ทั้งข้อ ก. และ ข.  จะต้องไม่เป็นค่าดอกเบี้ยที่ควรถือเป็นรายจ่ายในการลงทุน2.  ค่าดอกเบี้ยที่จะถือเป็นรายจ่ายในการลงทุนหรือไม่นั้น  แยกพิจารณา  2  กรณีคือ

ก.  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการก่อสร้างที่ทำการหรือ  อาคารหารายได้  ให้คำนวณแยกเป็นคาใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการหารายได้  ดังนี้

1)  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างก่อสร้างจนกระทั่งเสร็จงาน  แล้วก่อให้เกิดรายได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน

2)  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้หลังจากการก่อสร้างเสร็จ หรือก่อให้เกิดรายได้ตามวัตถุประสงค์แล้วให้ถือเป็นรายจ่ายในการหารายได้ข.  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อทรัพย์สินอื่นๆ  ให้คำนวณแยกค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการหารายได้  ดังนี้

1)  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายในระหว่างการซื้อทรัพย์สิน  จนกระทั่งทรัพย์สินนั้นใช้การได้ตามสภาพ  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน

2)  ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายหลังจากทรัพย์สินนั้นใช้การได้ตามสภาพแล้ว  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการหารายได้

3)  กรณีที่กู้เงินมานั้นได้นำไปใช้ในการก่อสร้างทรัพย์สิน หรือซื้อทรัพย์สิน หรือใช้ในกิจการอื่นๆ รวมกัน  ถ้าไม่สามารถจำแนกได้ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปนั้นเป็นส่วนใดได้แล้ว  ก็ให้คำนวณแยกออกตามส่วนของเงินกู้ทั้งสิ้นเทียบกับยอดเงินกู้ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างหรือเพื่อซื้อทรัพย์สินในการลงทุนและค่าดอกเบี้ย  ส่วนที่เหลือควรถือเป็นค่าใช้จ่ายในการหารายได้สรุป  เมื่อแยกได้ชัดเจนว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้นนั้น  เพื่อดำเนินธุรกิจ  ก็ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายการหารายได้  ไม่ต้องปันเป็นต้นทุนทรัพย์สินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม