www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กระทำการแทน

<< < (2/2)

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  ในกรณีนี้ผมมองว่า

1.  ถ้ากระทำการแทนกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งเเป็นหน่วยงานของรัฐ  ก็เท่ากับคู่สัญญาจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกับการบินไทย  ดังนั้นเมื่อหน่วยงานรัฐเป็นผู้จ่ายเงิน  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1  ตามมาตรา 69 ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata69_22.  แต่ถ้าคู่สัญญาเป็นบริษัทลิ้มกับการบินไทย  บริษัทลิ้มก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ตามมาตรา 50  ซึ่งผมมองว่าเป็นการให้บริการเก็บรักษาสินค้า  ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50

แอน:
กรณีที่มีบริษัทแม่อยู่ญี่ปุ่นเราจ่ายค่าบริการแทนเราต้องยื่นภ.ง.53ในฐานะผู้กระทำการแทนหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม