www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง

(1/4) > >>

taro01:
ผมมีรายได้ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมจากเงินเดือนที่ทำอยู่ประจำ อยากถามว่าตอนที่จะยื่นเสียภาษีภงด94 เราเอายอดรายได้ไหนมากรอกเป็นรายได้ครับ ผมไม่เข้าใจในแบบฟอร์มของ สรรพากรเลยครับรบกวนช่วยอธิบายวิธีการกรอกเพื่อเสียภาษีด้วยครับ

a-man:
1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี   เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8  ตามแบบ ภงด.94  ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้2.  ผมคงอธิบายไม่ไหวครับ ( ไม่เก่ง )  แต่แนะนำทางเลือกให้  2  ทางคือ

2.1  ศึกษาจากเวบสรรพากรครับที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

2.2  ไปยังสถานที่จะยื่นแบบที่มีเจ้าหน้าที่สรรพากรให้บริการเลยครับ  เช่น  ตามสรรพากรพื้นที่ หรือตามสรรพากรเขต  เพราะโดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย ได้แก่

-  บัตรประจำตัวประชาชน

-  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ( ถ้ามี )

-  ข้อมูลของรายได้  พร้อมเอกสารประกอบรายการ  ไม่ว่าจะเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงิน  และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

KAPOK:
มีรายได้ในการประกอบอาชีพเปิดร้านอาหาร(คลับ)

ต้องเสียภาษ๊เงินได้ครึงปีหรือเปลา เพราะเริมเปิดตั้งแตเดือน  เมษายน ปี 2550

catharin:
อาชีพรับจ้างต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซนต์ ค่ะ

ดีม:
รายได้จากการให้เช่าบ้านจัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่5คะ จะต้องเสียภาษีครึงปี ส่วนเปิดร้านอาหารก็เป็นรายได้ที่จะต้องเสียด้วยคะ แต่ในกรณีเปิดไม่ถึงในรอบการคำนวนก็ไม่ต้องคิดเอาไปคิดทีเดียวตอนสิ้นปีได้คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม