www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินค้าจากกรรมการ

(1/1)

อิ๋ม:
บริษัทซื้อสินค้าส่วนใหญ่มาจากกรรมการที่มีชื่อในผู้ถือหุ้นด้วยค่ะ สาเหตุที่ซื้อสินค้าจากกรรมการเพราะว่ากรรมการคนนี้มีกิจการอีกกิจการหนึ่งค่ะ และบริษัทซื้อมาจากกรรมการคนนี้เป็นเงินเชื่อ บริษัทจะตั้งกรรมการคนนี้เป็นเจ้าหนี้ได้หรือไม่ และต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแนบเหมือนกับผู้จำหน่ายรายอื่นๆหรือไม่คะ เพราะว่ากรรมการคนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ของสินค้าที่นำมาขายให้กับบริษัทค่ะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

town:
หลักฐานที่จะใช้ในการประกอบการลงบัญชีก็จะไม่แตกต่างกันครับ  ไม่ว่าเราจะซื้อจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ตาม  ดังนั้นเมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  ก็จะต้องบันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าครับ  ส่วนเอกสารที่ประกอบการลงบัญชีก็จะไม่ต่างกับการซื้อจากบุคคลอื่นครับ  เพราะเป็นการซื้อจากบุคคลธรรมดาเพียงแต่มีข้อควรระวัง  ในเรื่องของราคาที่ซื้อขาย  เพราะอาจจะถูกจับตาดูหากราคาที่ซื้อขายไม่เป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม