www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือน,โบนัส กับประกันสังคม

(1/1)

โรจน์:
กรณี จ่ายโบนัส หรือ ค่าคอมมิชชั่น พนักงาน หรือ กลางวัน มีอาหารว่างให้พนักงาน รับประทาน จะนำไปคำนวณอย่างไร และ ถ้า นำส่งประกันสังคม  เราจะนำส่ง เฉพาะ เงินเดือนอย่างไรเดียวได้หรือไม่ ช่วยอธิบาย และ แสดงวิธีคำนวณให้ด้วยนะครับ

a-man:
1.  ทางภาษีอากร

-  เงินโบนัส ถือเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน  ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )  และ ค่าคอมมิชชั่น  ถือเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้  ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ดังนั้นทั้งโบนัส และ คอมมิชชั่น  ผู้รับจะต้องถือรวมเป็นเงินได้ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



-  ส่วนมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มที่นายจ้างจัดหาให้กับพนักงานหรือลูกจ้างในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้าง โดยมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวต้องมีราคาไม่เกินสมควร  ไม่ต้องถือรวมเป็นเงินได้ของพนักงานครับ



2.  ประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537  มาตรา 5  ได้ให้คำนิยามของคำว่า " ค่าจ้าง "  หมายความว่า  เงินทุกประเภทที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ  ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้  และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย  ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด  และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร



ส่วนตัว  ผมก็ไม่ได้เอาโบนัส  มารวมคำนวณจ่ายประกันสังคม  เพราะผมมองว่าไม่ได้เป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ  แต่เป็นการจ่ายจากผลงานที่ทำมาทั้งปี



ส่วนค่าคอมมิชชั่น  ผมก็ไม่นำมาคำนวณส่งประกันสังคม  เพราะเป็นเงินที่ได้จากการรับทำงานให้  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้าง - ลูกจ้าง  จึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณประกันสังคม



ส่วนค่าอาหารกลางวัน  ก็ไม่ต้องรวมคำนวณเสียประกันสังคม  ในกรณีที่ให้เป็นสวัสดิการ  โดยไม่ได้จ่ายให้เป็นเงินสด



แต่ถ้าสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม  ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่

http://www.sso.go.th/

a-man:
ศึกษาวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม