www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มารยาทของผู้สอบบัญชี

(1/1)

am:
ถ้าปีก่อนเป็นผู้ทำบัญชี ปีนี้จะสามารถเป็นผู้สอบบัญชีได้หรือไม่

007:
ต้องดูว่าขาดความอิสระไหม

am:
คุณ007 ปีก่อน (ปี48) เราเป็นผู้ทำบัญชี แต่ ปี49 (มค-ตค)  บริษัทไม่มีรายการค้าใด ๆ เลย (นอกจากเงินสด และ ทุน บริษัทไม่มีรายการใด ๆ มานานมากกว่า 3 ปีแล้ว) บริษัทจะดำเนินการปิดบริษัท เราจะเป็นผู้สอบบัญชีที่เซ็นงบการเงิน ตอนเลิกบริษัทได้ไหม และจำเป็นที่บริษัทต้องมีผู้ทำบัญชีในรอบบัญชีปี 2549 นี้

007:
ผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีห้ามเป็นคนเดียวกันครับ

town:
ยังต้องมีผู้ทำบัญชีจนถึงงบ ณ วันเลิกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม