www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำนิติกรรมสัญญาของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

(1/1)

ขวัญ:
อยากทราบว่าผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ไปทำนิติกรรมสัญญาโดยไม่ถามไถ่หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเลย หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด สามารถที่จะถอนหรือบอกเลิกสัญญานั้นได้หรือไม่ อยากทราบด่วนค่ะ

town:
ผมเข้าใจว่าเป็น  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ในกรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  สามารถจัดการงานของงานได้โดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับหุ้นส่วนธรรมดาที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการ  ดังนั้นในกรณีนี้ทางหุ้นส่วนธรรมดาที่จำกัดความรับผิดจึงไม่สามารถถอนหรือบอกเลิกสัญญานั้นได้ครับ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม