www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การประชุมผู้ถือหุ้น

(1/1)

am:
เราจะทำการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ แล้วก็จะเพิ่มทุน อยากจะถามว่าการประชุมครั้งที่ 1 เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องเพิ่มทุน (ต้องประชุม2 ครั้ง)

ระยะเวลาระหว่างการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 ต้องห่างกันกี่วันคะ

town:
สมมติประชุมครั้งแรก  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2549  จะเรียกประชุมครั้งที่สอง  ก็จะต้องมีการทำจดหมายเชิญประชุมให้ทราบก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า  7  วัน กล่าวคือ  สมมติว่าทำหนังสือเชิญประชุมในวันที่  22  กันยายน  2549  จะต้องบวกไปอีก  7  วัน  ก็จะเท่ากับวันที่  29  กันยายน  2549  ซึ่งจะเป็นวันที่ประชุมครั้งที่สอง  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม