www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นภ.ง.ด91

(1/1)

นิ:
ถ้าพนักงานไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่แล้วจะต้องยื่นภาษีให้เขาไหมแล้วถ้าทำงานไม่เต็มปีจะต้องยื่นไหม แล้วยื่นทางเน็ตเสร็จต้องทำอย่างไนอีก

..:
คิดว่าไม่ต้องยื่นให้ค่ะเพราะเค้าก็ไม่ได้เป็นพนักงานเราแล้วค่ะส่วนทำงานไม่เต็มปีก็ต้องยื่นค่ะเพราะถือว่ามีเงินได้ในปีนั้นๆค่ะ

..:
http://www.rd.go.th/publish/42705.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม