www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าทำบัญชีเป็นรายได้มาตราใหน และต้องหัภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

(1/1)

วรรณ:
เป็นผู้ทำบัญชีอิสระและได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีด้วย อยากทราบว่า

1.เมื่อลูกค้าที่ให้ทำบัญชีได้จ่ายเงินค่าทำบัญชีรายเดือนเค้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเราด้วยหรือไม่

2.และรายได้รับทำบัญชีอิสระเราจะต้องยื่นภาษี ตามมาตราใด 40(2) หรือ 40(6) หรือ 40(8)  สับสนจริง ๆ

007:
ถูกหัก 3% ครับ เป็น 40(6)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม