www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าการออกใบกำกับภาษี เป็นชุด มีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ

(1/1)

งงจัง:
อยากทราบว่าการออกใบกำกับภาษี เป็นชุด มีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ

a-man:
ให้ศึกษาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง      หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษี  ดูข้อ 6  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 4 สามารถจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน                การจัดทำใบกำกับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษีและข้อ 8  รายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องจัดทำเป็นหน่วยเงินตราไทย โดยใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร                รายการชื่อตามข้อ 4(2) และข้อ 4(3) กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท (มหาชน) จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถใช้คำย่อแทนได้ ดังนี้                        (1) บริษัทจำกัด ใช้คำย่อว่า บ. ... จก. หรือ ใช้คำย่อว่า บจ. ...                        (2) บริษัท (มหาชน) จำกัด ใช้คำย่อว่า บมจ. ...                        (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้คำย่อว่า หจก. ...                        (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้คำย่อว่า หสน. ...                ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ดังต่อไปนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยตีพิมพ์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้                        (1) คำว่า “ใบกำกับภาษี”                        (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี                        (3) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”                ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 4 จะต้องตีพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีจึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

am:
ถ้าออกใบกำกับภาษีโดยใช้ Excel ออก แล้วออกใบกำกับภาษีเป็นชุด ซึ่งเอกสารทุกใบจะเป็นต้นฉบับ 1ชุดมี

- ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)

- สำเนาใบกำกับภาษีและใบส่งของ

- ใบรับสินค้า

- ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

- สำเนาใบเสร็จรับเงิน

อยากถามว่าในเอกสารทุกใบต้องมีคำว่า "เอกสารออกเป็นชุด"หรือไม่

อ้วน:
ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษี   แต่กรณีของคุณ am  ในเมื่อใบกำกับภาษีเป็นเอกสารฉบับแรก  ก็ไม่ตองมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด”  ครับ

รังสรรค์:
คำว่า "เอกสารออกเป็นชุด" พิมพ์เอาเองจากคอมพิวเตอร์ ได้ใหมครับ? เพราะเอกสารของผมมี 6 ชั้น 5 copy ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์เมื่อปี 2538 ไม่มีข้อความ "เอกสารออกเป็นชุด" โดยมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เป็นแผ่นแรก ไบกำกับภาษีต้นฉบับเป็นแผ่น/ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นของการcopy

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม