www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ที่ปรึกษาและทำบัญชี

(1/2) > >>

ป้อม:
ถ้ากรณีเป็นที่ปรึกษาด้วยและ รับทำบัญชีในบริษัทเดืยวกันได้ไหม

ป้อม:
ถ้าเราจะทำเป็นเงินเดือนได้  แต่ บุคคลนั้น เขาทำงาน 2ที่ และ ที่ แรก ก็หัก ประกันสังคม แล้ว จะทำอย่างไรดี

ป้อม:
ถ้าทำงาน 2 ที่ ที่ที่1  45000.00 ที่ที่ 2 30000 ทำอย่างไรจะไม่เสียเพิ่ม จะคำนวณอย่างไรดี

town:
1.  กรณีเป็นที่ปรึกษาด้วยและ รับทำบัญชีในบริษัทเดืยวกัน  ก็สามารถทำได้ครับ  ไม่ผิดมารยาทแต่อย่างใด  ยกเว้นผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชี  จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ครับ  ผิดมารยาทอย่างมากๆ2.  ก่อนที่จะยื่นประกันสังคมในบริษัทที่ 2  ก็ให้ระบุครับว่าได้มีการหักประกันสังคมครบตามจำนวนในบริษัทที่ 1 ไปแล้วครับ  หรือไม่ก็หักประกันสังคมนำส่งในบริษัทที่ 2  ไปก่อนแล้วค่อยขอคืนเมื่อสิ้นปีก็ได้ครับ3.  ถ้าทั้งปีมีรายได้ในรูปของเงินเดือนที่ที่  1  จำนวน 45,000 และที่ที่ 2  จำนวน  30,000 บาท  ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ  แต่ถ้ามีรายได้เป็นรายเดือน  ซึ่งก็เท่ากับว่าในหนึ่งเดือนจะมีรายได้เท่ากับ  75,000  บาทต่อเดือน  คำนวณคราวๆ แล้วอย่างไรก็จะต้องเสียภาษีครับ  เพียงแต่จะเสียมากหรือน้อย  ก็ขึ้นอยู่กับค่าลดหย่อนของคุณครับว่าจะมีอะไรบ้างศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.htmlศึกษาวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.htmlหมายเหตุ  การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีเงินได้คร๊าบ  อย่าไปดูตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านเมืองที่ไม่ดี  เปรียบเสมือนคนหน้า เ....ม  หากเขาเหยียบขี้คุณจะเหยียบตามมั๊ยคร๊าบ  ตัวอย่างที่ดีๆ ก็มีให้ปฏิบัติให้ถูกต้องดีกว่าครับ

town:
ลืมไปครับ  ถ้าไม่อยากเสียเพิ่ม  ก็คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายให้พอดีกับภาษีที่ต้องชำระ  ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม