www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ้างดีเจ หักอย่างไร

(1/2) > >>

โรจน์:
กรณีบริษัท จ้าง พิธีกร ในงานเปิดตัว หรือ ประชาสัมพันธ์ กิจการ ต้องทำหักณที่จ่ายอย่างไร  กี่% ใช้อะไรบ้าง และ ออกเป็นค่าอะไร

อ้วน:
1.  ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ป. 102/2544  

http://www.rd.go.th/publish/3551.0.htmlข้อ 1  คำว่า “นักแสดงสาธารณะ” หมายความว่า นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม เช่น นักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละครวิทยุ นักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ นักแสดงตลก นายแบบ นางแบบ นักพูดรายการทอล์คโชว์ นักมวยอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น                        นักแสดงสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการในสถานบันเทิงใด ๆ ผู้บรรยายหรือนักพากย์ ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาธารณะ ผู้กำกับการแสดง ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือบุคคลผู้กระทำการในลักษณะทำนองเดียวกัน”ปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือ  แล้วจะถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (  )  อะไร  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมมองว่า  ถ้ามีการจ้างพิธีกร  ในลักษณะบุคคลธรรมดา  ก็ถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เนื่องจากการรับทำงานให้  2.  เมื่อถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ตามมาตรา 50 กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata503.  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา  ก็ให้ทำเป็นใบรับเงิน  โดยมีข้อความดังนี้

3.1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ออกใบรับ

3.2 ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ

3.3 เลขลำดับของเล่มและของใบรับ

3.4 วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ

3.5 จำนวนเงินที่รับ

3.6 คำอธิบายรายการที่รับ เช่น ชื่อ ชนิด จำนวนและราคาต่อหน่วย เป็นต้น

3.7 ชื่อที่อยู่ผู้จ่ายเงิน4.  ส่วนชื่อบัญชี  ก็อาจจะใช้ชื่อว่า  " ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย "  เป็นต้น

007:
ใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จ้างพิธีกร ก็ต้องหัก ณ ที่จ่าย  แต่เอ คุณอ้วนครับ มันเป็น 40(2) เหรอครับอ้างอิง

 http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=23&c=actนักแสดงสาธารณะให้รวมผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์เป็นนักแสดงสาธารณะด้วยเงินได้ของนักแสดงสาธารณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ตามประมวลรัษฎากร

ซึ่งจะต้องนำมายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ครึ่งปีด้วยและสำหรับการหักค่าใช้จ่าย สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร

หรือจะหักแบบเหมาในอัตราร้อยละ 60 สำหรับเงินได้ 300,000 บาทแรก และร้อยละ 40 สำหรับเงินได้ ส่วนที่เกิน 300,000 บาทเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มการจ่ายเงินได้ให้นักแสดงสาธารณะ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 5

ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น เครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี หรือประจำปีได้ดาราทั้งหลายครับ อย่าลืมวางแผนภาษีหล่ะ

มิฉะนั้น จะต้องชำระภาษีต่อปีมากโขเชียว

จ๊ะเอ๋:
พิธีกรรายการโทรทัศน์ ถือเป็นนักแสดงด้วยค่ะ(เฉพาะบางรายการ)  เคยอ่านเจอกรณีคุณจ๋า ญาสุมินทร์ กับสรรพากร ....แต่พิธ๊กรในงานแต่งงานหรืองานเปิดตัวสินค้าหรือเปิดกิจการ ไม่แน่ใจค่ะ คิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะ

007:
ยินดีต้อนรับคุณจ๊ะเอ๋ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม