www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั้งคณะบุคคล

(1/2) > >>

ปัฐมา:
กรณีกรรมการ  บริษัท ไม่ได้จ่ายในรูปเงินเดือน แต่ ให้ทำลักษณะ ค่านายหน้า  มีผลกระทบ กับ ตัวกรรมการ และบริษัทอย่างไร  และหากในการจัดตั้ง รูปคณะบุคคล แล้วมีชื่อกรรมการ ด้วย ต่อมา หากกรรมการ มีรายได้หลายทางจากที่อื่น เช่น ดอกเบี้ย เงินกู้  เงินปันผล จะกระทบ กับ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมหรือไม่อย่างไร  และหากต้องการจะจัดตั้งเป็นคณะบุคคล ต้องเตรียมการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง ยุ่งยากหรือหรือไม่ และจำเป็นต้องไปด้วยตนเองหรือเปล่า

อ้วน:
1.  เมื่อกรรมการรับค่านายหน้า  ก็จะต้องถือเป็นเงินได้  และหากมีเงินได้ทางอื่นก็จะต้องนำมารวมกันเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส่วนทางบริษัท  ก็จะต้องดูความเหมาะสมและเอกสารประกอบรายการว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจหรือไม่  เช่น  เป็นกิจการซื้อมาขายไป  ก็จะต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีค่าที่ปรึกษาแล้วเป็นค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไร  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือไม่  และมีการทำเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  หากเจ้าพนักงานพิจารณาแล้วอาจจะให้ตัดเป็นรายจ่ายต้องห้ามได้ครับ2.  ความหมายของคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00815

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=815&c=act-  อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00979

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=979&c=act-  ฟอร์มสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00473

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=473

 

3.  คณะบุคคลมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา  และเป็นหน่วยภาษีที่แยกจากบุคคลธรรมดา  ดังนั้นหากกรรมการจะมีรายได้จากทางอื่น  แล้วค่านายหน้ารับในนามคณะบุคคล  ก็จะไม่นำรายได้ทางอื่นของกรรมการมารวมกันค่านายหน้า  เพราะถือเป็นคนละหน่วยภาษีแยกจากกัน  จึงต่างฝ่ายต่างเสียภาษี  

taro01:
แล้วถ้าเป็นค่านายหน้าในการรับจ้างก่อสร้างโรงงาน คณะบุคคลจะยื่นภาษีเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเท่าไรครับ หรือมีค่าลดหย่อนอะไรที่เอามาใช้กับคณะบุคคลในกรณีรับเหมาก่อสร้างได้บ้างครับ

อ้วน:
1.  คณะบุคคลมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา  

1.1  ถ้าเป็นค่านายหน้าถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น

- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด1.2  ถ้าเป็นการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

http://www.rd.go.th/publish/553.0.html2. อัตราการหักเหมาจ่าย

2.1  เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 และ 2 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายให้หัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้(1) ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่รวมกันแล้วต้อง ไม่เกิน 60,000 บาท

(2) ในกรณีสามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินฝ่ายละ 60,000 บาท

http://www.rd.go.th/publish/556.0.html2.2   เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให้หักค่า ใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

           - หักตามความจำเป็นและสมควร หรือ

           - หักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 703.  การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

http://www.rd.go.th/publish/557.0.html

พรทิพย์ :
ถ้าเราจดคณะบุคคลที่กรุงเทพ แล้วขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม