www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าซ่อมแซมรถยนต์

(1/1)

จี:
เวลาที่บริษัท นำรถยนต์ ไปซ่อมแซม  ถ้า ร้านทั่วไป เช่น อู่ซ่อมรถที่เป็นบุคคลธรรมดา เราต้องให้เค้าออกใบรับเงินอย่างไร จึงจถมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้ และ ต้อง ทำหนังสือหักณที่จ่ายหรือไม่ รถกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

อ้วน:
1.  ให้ทำเป็นภาษาไทย  และมีข้อความดังนี้

1.1  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ออกใบรับ

1.2  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ

1.3  เลขลำดับของเล่มและของใบรับ

1.4  วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ

1.5  จำนวนเงินที่รับ

1.6  คำอธิบายรายการที่รับ  เช่น  ชื่อ  ชนิด  จำนวนและราคาต่อหน่วย  เป็นต้น

1.7  ชื่อที่อยู่ผู้จ่ายเงิน2.  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ก็จะต้องออกหนังสือรับรองการหัก  ด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม