www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดเก็บเอกสารบันทึกบัญชีและการบันทึกบัญชี

(1/1)

แมว:
1.อยากทราบว่าเอกสารที่เราส่งให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ต้องคืนให้กับบริษัทหรือเปล่าคะแล้วถ้าผู้ตรวจสอบไม่คืนให้บริษัทและผู้ตรวจสอบ  จะมีความผิดหรือเปล่าคะ

2.บริษัทต้องทำอย่างไรคะจึงจะถูกต้อง (จากคำถามข้อ 1)

3.ถ้าเราจะบันทึกบัญชีของปีนี้แต่ไม่มีข้อมูลยอดยกมาของปีที่แล้วเราสามารถจะบันทึกบัญชีของปีนี้และทำงบการเงินปีนี้ได้หรือเปล่าคะ

4.เราจะเริ่มต้นงวดบัญชีใหม่ต้องบันทึกปรับปรุงหรือเปล่าคะแล้วปรับปรุงอย่างไรบ้างคะ

อ้วน:
1.  ตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543  ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  จะต้องเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานประกอบการตามมาตรา 13  และจะต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปีตามมาตรา 14  

http://www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.pdfดังนั้นถ้าเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ  ก็เป็นความผิดของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีครับ  ไม่เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบ2.  ก็ให้เรียกเอกสารประกอบการลงบัญชีคืนจากผู้ตรวจสอบครับ  หากในการส่งมอบไม่มีการทำใบรับมอบ  ก็เป็นปัญหาของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องไปพิสูจน์ว่า  เอกสารดังกล่าวอยู่ที่ใด  และหากไม่สามารถนำกลับคืนได้  ก็ควรรีบแจ้งให้สารวัตรบัญชีทราบภายใน 15 วันตามมาตรา 15  ครับ3.  การบันทึกบัญชี  สามารถบันทึกได้ตลอดเวลาครับ  ตามเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้น  ส่วนงบการเงินที่ทำขึ้นโดยไม่มียอดยกมา  คงเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านที่จะหาแนวทางแก้ไขครับ  แต่ผมมองว่าหากมีการส่งงบการเงินปีก่อน  เราก็สามารถที่จะขอคัดสำเนางบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ครับ4.  ขอให้ผู้สอบบัญชีที่รับงานกับท่าน  เป็นผู้ให้คำแนะนำนะครับ  เพราะผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นๆ  

อ้น:
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี ต้องเก็บไว้กี่ปี

และต้องแจ้งทำลายเอกสารกับใครหรือเปล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม