www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผนภาษีอากรทุกประเภทภาษีของฝ่ายผลิต

(1/1)

phoolsin:
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา

2.ภาษีเงินได้นิติบุคล

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

5.อากรแสตมป์

อ้วน:
ไม่มีการวางแผนภาษีเฉพาะฝ่ายนะครับ  มีแต่วางแผนภาษีทั้งกิจการครับ  ลองศึกษาการวางแผนภาษีที่กระทู้เลขที่  03240

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3240

เอ:
อยากทราบว่าการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ของผู้ประกอบธุรกิจร้านเกมส์  หักได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

ถ้ามีรายได้ประมาณปีละ  หนึ่งล้านบาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม