www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบส่งของ กับ ใบแจ้งหนี้

(1/1)

gap:
ขายสินค้าให้กับร้านที่มีหลายสาขา จึงต้องไปส่งสินค้าที่คลังสินค้าแล้วคลังสินค้าจะทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ

บริษัทเราไม่ได้จด VAT เวลาส่งของ ใช้ใบส่งของ(D/O) และต้องมีใบแจ้งหนี้(invoice) อีกหรือไม่ หรือว่าจะใช้ว่า

"ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้"  เป็นใบเดียวกันได้หรือไม่

ถ้าคลังสินค้าต้องการสำเนา 4 ฉบับ จะถ่ายเอกสารตัวสำเนาและเซ็นชื่อทีละใบได้เลยมั้ยค่ะ (ใบส่งของใช้พิมพ์จากคอมฯ )  

อ้วน:
1.  เมื่อเป็นบริษัทเดียวแต่มีหลายสาขา  ก็ไม่ต้องทำใบแจ้งหนี้  เนื่องจากเป็นบริษัทเดียวกัน  เพียงแต่มีการส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ  จึงควรทำเป็นเอกสารภายใน  เช่น  ใบรับ-เบิกสินค้า  จะไม่ได้เป็นเอกสารทางการค้าจึงไม่ต้องใช้คำว่า "ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้"  2.   จะถ่ายเอกสารตัวสำเนาและเซ็นชื่อทีละใบ  ก็สามารถทำได้ครับ  แต่หากเป็นเอกสารที่ต้องใช้บ่อยและมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผมก็มองว่าให้พิมพ์มาจากโรงพิมพ์ดีกว่าครับ  เพราะเราสามารถจะแยกสีเอกสารให้แต่ละฝ่ายได้ครับและก็สะดวกดีกว่าจะถ่ายเอกสารครับ

เด็กสุโขทัย:
ดิฉันจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เพื่อทำธุรกิจคอมพิวเตอร์ เขียนเวปไซด์ ซ่อมคอม ขายคอม  ดิฉันควรออกเอกสารอะไรให้ลูกค้าบ้างคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม