www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบฟอร์ม

(1/1)

น้อย:
ขอตัวอย่างสัญญาปรึกษาให้กับบริษัทนาย ก

a-man:
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

                  ทำที่ …………………….

               วันที่  20 ตุลาคม 2547   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท .................. มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ...........................................................................................................................................โดยกรรมการผู้มีอำนาจ  นาย...................................... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”) ฝ่ายหนึ่ง  กับ นาย......................... มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ที่ ........................................................................................................................................... (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.   ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทของผู้ว่าจ้าง โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท ต่อเดือน2.   ผู้รับจ้างจะให้บริการทางกฎหมายในขอบเขตดังนี้

2.1   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ยกเว้นกฎหมายภาษี

2.2   ให้บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์, โทรสาร หรือทางสื่ออิเล็คโทรนิคอื่น ๆ ซึ่งในบางกรณีผู้รับจ้างอาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปให้คำปรึกษาหรือเข้าร่วมประชุมในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

2.3   ตรวจร่างและแก้ไขสัญญามาตรฐาน 4 ฉบับ

2.4    ตรวจร่างหนังสือและบันทึกข้อตกลง(ที่ไม่ใช่ลักษณะของสัญญา) ต่าง ๆ

โดยการให้บริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการตรวจร่างและแก้ไขสัญญาอื่น ๆ และการฟ้องร้องดำเนินคดี3.   สัญญาฉบับนี้มีผลเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป  และสิ้นสุดเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกโดยการแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 30 วันเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานในสัญญานี้ 2 ฉบับซึ่งมีข้อความตรงกัน            ลงชื่อ               ผู้ว่าจ้าง

               (นาย...........................................)            ลงชื่อ               ผู้รับจ้าง

               (นาย............................................)            ลงชื่อ               พยาน

               (            )            ลงชื่อ               พยาน

               (            )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม