www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะเปิดบริษัทใหม่

(1/2) > >>

ปอย:
ถ้าเราจะเปิดบริษัท ใหม่ จะต้องจดทะเบียนอย่างไร

1.ถ้าเราจะทำธุรกิจ รับทำบัญชี ด้วยและเป็นนายหน้าส่งลูกค้าพักโรงแรมต่าง หรือนายหน้าต่าง ๆ จะจดอย่างไรดี บอกประเภทประกอบการตอนจด VATที่สรรพากร

ช่วยแนะนำด้วย

2. ควรจะตั้งชื่ออย่างไร จะดูดี

ตะวัน:
1.ลองอ่านบทความนี้ดูสิคะแล้วค่อยตัดสินใจhttp://www.teepruksa.com/body/index.php?show_news=on&id=132.บริษัทรวยไม่เลิกก็เข้าท่าดีนะคะ อิอิ

ปอย:
ไม่เข้าใจโปรดอธิบายได้ไหม

ตะวัน:
ดูอีกทีเถ้าแก่มือใหม่

"อยากมีกิจการเป็นของตนเอง จะจดทะเบียนจัดตั้งแบบไหนดี ?"ท่านทราบหรือไม่ว่า การเริ่มต้นธุรกิจโดยการเป็นธุรกิจของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

รูปแบบธุรกิจข้างต้นต่างมีทั้งส่วนดีส่วนเสีย ขึ้นกับความเหมาะสมของขนาดและประเภทธุรกิจ ดังนั้นก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ เจ้าของธุรกิจควรตัดสินใจว่า ควรจะจัดตั้งธุรกิจแบบใดจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้กิจการมีต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงสุด1. ธุรกิจบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ไม่ได้ร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น ทำให้มีอิสระในการดำเนินงานและการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ ผลกำไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องแบ่งให้ใคร แต่เจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นไม่จำกัดจำนวน

การจัดทำบัญชีและเสียภาษี ข้อดีของธุรกิจบุคคลธรรมดาคือไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำบัญชี แต่ต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตามฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นการตกลงทำกิจการร่วมกันและแบ่งกำไรกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งห้างหุ้นส่วนชนิดนี้กฏหมายไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงเสมือนมีสภาพเป็นคณะบุคคล ซึ่งหากเลือกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" ซึ่งความรับผิดในหนี้ของหุ้นส่วน จะจำกัดเพียง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนเท่านั้น

การจัดทำบัญชีและเสียภาษี ไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำบัญชี เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา แต่การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยกออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรค(2) ของประมวลรัษฏากร นอกจากนี้เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนชนิดนี้จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฏหมาย ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้ไม่เหมือนกับห้างหุ้นส่วนประเภทแรก ลักษณะของห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภทด้วยกัน คือ หุ้นส่วนที่เป็นต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการจำกัดจำนวนไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไป

การจัดทำบัญชีและเสียภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเหมือนกรณีตั้งบริษัท และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล3. บริษัทจำกัด การจัดตั้งกิจการจะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 คน โดยการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ ดำเนินโดยคณะกรรมการบริษัท ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากกว่า

การจัดทำบัญชีและเสียภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเลือกรูปแบบองค์กรรายละเอียด เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

1. เงินลงทุน มีเงินทุนจำกัด ระดมทุนได้มากขึ้น ระดมทุนได้ง่ายและมาก

2. การบริหารงาน มีอำนาจเต็มที่ ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

3. ความรับผิดในหนี้สิน เต็มจำนวน เต็มจำนวน/จำกัด เฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ

4. ผลกำไรขาดทุน ไม่ต้องแบ่งใคร เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

5. ภาษีเงินได้ ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37% ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37% ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

6. ความน่าเชื่อถือ น้อย ปานกลาง มากสุณิษา:
    สำนักงานบัญชี “เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

             เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

40/3167 ม.4ต.คลองสาม คลองหลวง  ปทุมธานี 12120

   

          Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

               E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี    บริการตรวจสอบบัญชี  รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ....................บริการรจดทะเบียนธุรกิจ....................

1. จดทะเบียนบริษัท 10,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ....................บริการรับทำบัญชีรายเดือน................

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ....................บริการตรวจสอบบัญชี...........................

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม