www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มารตฐานการบัญชีมีกี่ข้อ

(1/1)

นิศากาน:
อยากทราบว่ามารตฐานการบัญชีมีกี่ข้อค่ะ

salmon:
มาตรฐานการบัญชี

     

 

  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินค้าคงเหลือ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบกระแสเงินสด

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาเช่า

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง กำไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับที่ 41 เดิม)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับที่ 36 เดิม)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

      ร่างมาตรฐานการบัญชี

     

 

  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง รายได้

  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตราฯ

  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

  ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ร่างการตีความ

     

 

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ การบูรณะ และหนี้สินฯ

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานฯ

  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

  ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 

 

 

 

 

k:
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   มีตัวอย่างมั้ยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม