www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบทะเบียนเงินเดือนพนักงาน

(1/1)

มนต์:
เนื่องจากกิจการไม่เคย จัดทำทะเบียนเงินเดือนพนักงานเลย อยากให้ช่วยออกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการแสดงรายได้พนักงาน เพื่อ ที่จะใช้เป็นรายจ่าย แก่บริษัท ได้  เพราะ บางครั้ง ใช้แต่ ใบเสร็จ ประกันสังคม อย่างเดียว ในการ คิดรายจ่าย พนักงาน ซึ่ง ความจริง การจ่ายเงินแก่พนักงาน มีเยอะ เช่น ให้โบนัส  ให้ OT ให้เงินพิเศษ วันหยุด ให้เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

a-man:
สมัยนี้ผมเห็นส่วนใหญ่จะใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับเงินเดือน  โดยให้เครื่องคำนวณแล้วพิมพ์ออกมาแนบกับใบสำคัญจ่ายแต่ผมก็มีการทำฟอร์มเพื่อขอข้อมูลพนักงานใหม่  ลองแบ่งกันดู  ติชมกันได้นะพนักงานเข้าใหม่ บจก. / หจก. / ร้าน .................................................................

ชื่อ ................................................... ชื่อสกุล ............................................... โสด / สมรส .......................

คู่สมรสชื่อ ....................................... ชื่อสกุล ..............................................   มีเงินได้ .............................

บุตร ............. คน  
1.  ด.ช. / ด.ญ. ........................................ ปี พ.ศ.เกิด ............ ศึกษาชั้น ......................

                               2.  ด.ช. / ด.ญ. ........................................ ปี พ.ศ.เกิด ............ ศึกษาชั้น .....................

    3.  ด.ช. / ด.ญ. ........................................ ปี พ.ศ.เกิด ........... ศึกษาชั้น ......................รายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น  
1.  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ........................... บาท

               2.  เงินสะสม กบช. ............................... บาท

               3.  เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ............................ บาท

               4.  เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน ............................ บาทรายการลดหย่อน       1.  เบี้ยประกันชีวิต  10  ปี ขึ้นไป ............................ บาท

          2.  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ................................ บาท

          3.  ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ............................. บาท

          4.  ค่าซื้ออาคารฯ   /   ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  (เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย

                                     ............................. บาทเงินเดือน ....................................................... บาท รายได้อื่น ๆ  (ถ้ามี) ........................................ บาทเข้าทำงานเดือน .........................................  เคยมีประกันสังคมมาก่อนหรือไม่ .................................... (ถ้ามี) บริษัทเก่าชื่อ ....................................    บัตรรับรองสิทธิโรงพยาบาล ............................................. ใช้ต่อหรือไม่ ........ (ถ้าเปลี่ยน) เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาล ........................... สาเหตุที่เปลี่ยน ......................เอกสารที่ใช้

(     )  1.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

(     )  2.  สำเนาทะเบียนสมรส

(     )  3.  สำเนาสูติบัตร

(     )  4.  สำเนาบัตรประกันสังคม หรือสำเนาบัตรรับรองสิทธิ

(     )  5.  สำเนาใบเสร็จประกันชีวิต  10  ปี ขึ้นไป                                      

        ลงชื่อ .......................................... ผู้รับเอกสาร

        วันที่ ...... / .................... / ............

007:
ขอบคุณและยินดีต้อนรับคุณ a-man ครับลองเพิ่มขอความเกี่ยวกับลดหย่อนบุพการี และการทำประกันให้แก่บุพการี ก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับอ้อ:
หาแบฟอร์มเงินพนักงานที่ไหนดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม