www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างระเบียบสวัสดิการพนักงาน

(1/1)

มนต์:
เนื่องจากยังไม่เคยทำระเบียบสวัสดิการพนักงานเลย แต่ ต้องการ ใช้ประโยชน์ ด้านรายจ่าย บริษัทได้ ก็เลยอยากขอตัวอย่าง  เช่น เรื่อง ให้พนักงาน ไปอบรม ต่างจังหวัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่กิจการสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้

007:
ให้ระบุสวัสดิการต่างๆ ที่กล่าวมาไว้ในนโยบายของบริษัท ในส่วนของนโยบายด้านบุคคลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม