www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ

(1/1)

wasana:
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณอ้วน และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ที่ช่วยตอบคำถาม เรื่องการจ่ายเงินปันผลฯ ค้นหาข้อมูลมาหลายวันไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอมาเปิดดูใน web.avaccount สนใจในคำตอบที่เพื่อนสมาชิกได้ถามเข้ามา เลยลองสมัครเข้ามา ไม่ผิดหวังเลยคะ ได้คำตอบที่เร็ว และเข้าใจ ขอขอบคุณค่ะ

ขอรบกวนถามเรื่องการสำรองเงินให้คนต่างประเทศด้วยคะ

บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน เพื่อขายให้ลูกค้าและทำการติดตั้งให้ลูกค้าด้วย ทางด้านประเทศจีนได้ส่งวิศวกรเพื่อมาให้คำปรึกษาในเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ ขอถามว่า

1. บริษัทได้สำรองเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวิศวกร โดยตั้งเป็นเงินสำรองในชื่อของวิศวกร (เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร และอื่น ๆ ช่วงที่อยู่ในประเทศ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่มีบิลมาเคลียร์ บริษัทจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท และเคลียร์สำรองได้บ้าง

2. ทำสัญญาเป็นที่ปรึกษาได้ไหม ไม่มี Workpermit

3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถือเป็นต้นทุนสินค้าได้ไหม

ขอบคุณค่ะ

town:
1.  แล้วทางบริษัทเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับทางประเทศจีนหรือไม่  ในกรณีที่ส่งวิศวกรเข้ามาในประเทศไทยครับ

-  ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับประเทศจีน  เป็นผมผมก็จะต้องหาบิลอื่นมาเสียบแทนค่าใช้จ่ายดังกล่าวครับ  โดยอาจจะหาบุคคลอื่นมาทำรับเป็นค่าติดตั้งแทน หรือ อาจจะหาบิลค่าใช้จ่ายอื่นมาเสียบ  แต่ต้องระวังครับเพราะต้องดูว่าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือไม่ และมีจำนวนสูงเกินไปหรือไม่ด้วยครับ-  แต่ถ้าต้องจ่ายเงินให้กับทางประเทศจีน  กรณีนี้ต้องระวังให้มากครับ  เพราะจะมีภาระภาษีมาเกี่ยวข้องอีก  2  ตัวคือ

ก.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะถือเป็นบริการนำเข้า  ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 104/2544

http://www.rd.go.th/publish/3549.0.htmlข.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ส่วนตัวผมมองว่าเป็นการจ้างทำงานให้จึงถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ซึ่งตามมาตรา 50  กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้

(1)  ย่อหน้าสุดท้ายระบุว่า  ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคสาม ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอันตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50สรุป  ถ้าต้องจ่ายเงินให้กับทางประเทศจีน  กิจการก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในอัตราร้อยละ 7  นำยื่นตามแบบ ภพ.36 และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก ร้อยละ 15 นำยื่นตามแบบ ภงด.54  ถ้าผมจำไม่ผิด  ต้องยื่นภายใน 7 วันของสิ้นเดือนที่มีการจ่ายเงิน  เช่น  จ่ายเงิน  13 กันยายน 49  ก็จะต้องยื่นแบบทั้ง 2  ภายในวันที่  7  ตุลาคม 492.  ต้องดูครับว่า  จำเป็นหรือไม่ว่าเจ้าตัวจะต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ  เพราะถ้าจำเป็นก็จะยังทำงานไม่ได้  จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานครับ3.  ทางกิจการในประเทศไทย  หากเป็นการขายพร้อมติดตั้ง  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ถือเป็นต้นทุนสินค้าได้ครับ

007:
เราทุกคนขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม