www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าที่อยู่ให้คนงานทำอย่างไรดี

(1/1)

น้อย:
1.) เช่าที่อยู่ให้คนงานอยู่จะทำอย่างไรดี จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นบันทึกเป็น สวัสดิการพนักงาน ใช่ไหมและ และต้องยื่น ภงด 1 ใช่ไหม ช่วยอธิบายด้วย

2. และถ้าก่อสร้างบ้างคนงานให้อยู่ฟรี จะทำอย่างไร

ช่วยแนะนำด้วย

town:
ลองอ่านคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 23/2533 เรื่อง  การกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเงินได้ พึงประเมิน ดูก่อนครับ

http://www.rd.go.th/publish/3611.0.html007:
1.) เช่าที่อยู่ให้คนงาน ค่าเช่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับถือว่าเป็นสวัสดิการแบบหนึ่ง และต้องรวมเป็นเงินได้ของพนักงานจึงต้องรวมยื่น ภงด. 1 ครับ

2. ถ้าก่อสร้างบ้างคนงานให้อยู่ ก็ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาตามปกติ แต่มูลค่าของการให้คนงานอยู่ฟรี ก็ต้องรวมเป็นเงินได้พนักงานและรวมยื่นภงด. 1 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม