สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 20/03/2018 12:32:07 PM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: นู๋อยากได้ตัวอย่าของผังบัญชีโรงแรมอ่ะค่ะ จะเอามาทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ  (อ่าน 4391 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ZzzZa

  • บุคคลทั่วไป

อยากได้ผังบัญชี และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีโรงแรมค่ะจะเอามาทำรายงาน

noodao

  • บุคคลทั่วไป

ไม่รู้ว่าจะดูรู้เรื่องรึเปล่า copy มาให้ดู แต่ให้เป็น file ไม่ได้นะ ขอโทษด้วย

ผังรายชื่อและรหัสบัญชีรหัสบัญชี ชื่อบัญชี คำอธิบายรายชื่อบัญชี

100-00-00 สินทรัพย์

110-00-00 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

111-00-00 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัท มีอยู่ เช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร ดราฟท์ของธนาคาร ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท

111-10-00 เงินสด

111-10-10 เงินสดในมือ หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งเช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร เช็คเดินทาง แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ของธนาคาร ธนาณัติ

111-10-30 เงินสดย่อย หมายถึง วงเงินสดย่อยซึ่งกำหนดจำนวนไว้แน่นอนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ โดยใช้ระบบเบิกชดเชย (IMPREST SYSTEM) ซึ่งโดยปกติวงเงินสดย่อยที่กำหนดไว้นี้จะมีจำนวนคงที่เสมอ เว้นแต่จะมีการเพิ่มหรือลดวงเงินเท่านั้น

111-20-00 เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ

111-21-00 เงินฝากกระแสรายวัน หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวันของบริษัท

111-21-10 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ.........

111-21-11 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........

111-21-20 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........

111-21-21 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........111-21-30 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........

111-21-31 เงินฝากกระแสรายวัน-ธ.........

111-22-00 เงินฝากออมทรัพย์ หมายถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของบริษัท

111-22-10 เงินฝากออมทรัพย์-ธ.......

111-22-11 เงินฝากออมทรัพย์-ธ.......

111-23-00 เงินฝากประจำ หมายถึง เงินฝากประเภทประจำของบริษัท

111-23-10 เงินฝากประจำ-ธ.......

111-23-11 เงินฝากประจำ-ธ.......

112-00-00 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งจัดซื้อจากเงินสดคงเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

112-10-00 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

112-10-10 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

113-00-0 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าที่บริษัทได้ขายไปตามปกติธุรกิจและเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากลูกค้า

113-10-00 ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ

113-10-10 ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ในประเทศ

113-10-20 ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ต่างประเทศ

113-20-00 ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น

113-20-10 ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ

113-20-20 ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ต่างประเทศ

113-30-00 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าจากการชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าปกติของบริษัท

113-30-10 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

113-40-00 ลูกหนี้เช็คคืน หมายถึง เช็คจากการชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าปกติของบริษัท ที่ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้

113-40-10 ลูกหนี้เช็คคืน

113-90-00 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ส่วนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณจากยอดลูกหนี้ทั้งสิ้นและแสดงเป็นรายการ

113-90-10 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล

114-00-00 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

114-10-00 เงินให้กู้ยืมกับบุคคล หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

114-10-10 เงินให้กู้ยืมกับบุคคล

114-10-20 เงินให้กู้ยืมกับพนักงาน

114-20-00 เงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

114-21-00 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

114-21-10 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-บริษัท ....115-00-00 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น หมายถึง เงินให้กู้ยืมอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

115-10-00 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

115-10-10 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

116-00-00 สินค้าคงเหลือ หมายถึง วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทาง ที่คงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

116-10-00 วัตถุดิบ

116-10-10 วัตถุดิบ

116-20-00 ภาชนะบรรจุ

116-20-10 ภาชนะบรรจุ

116-30-00 งานระหว่างทำ

116-30-10 งานระหว่างทำ

116-40-00 สินค้าสำเร็จรูป

116-40-10 สินค้าสำเร็จรูป

116-50-00 วัสดุสิ้นเปลือง

116-50-10 วัสดุสิ้นเปลือง

116-60-00 วัสดุซ่อมบำรุง

116-60-10 วัสดุซ่อมบำรุง

116-80-00 สินค้าระหว่างทาง หมายถึง บัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสินค้านั้นอยู่ในระหว่างการนำส่งให้บริษัท

116-80-10 สินค้าระหว่างทาง

116-90-00 สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าชำรุดและล้าสมัย หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการชำรุดหรือล้าสมัย และขาดทุนจากราคาตลาด ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

116-90-10 สำรองเผื่อผลขาดทุนสินค้าชำรุดและล้าสมัย หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการชำรุดหรือล้าสมัย ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

116-90-20 สำรองเผื่อผลขาดทุนจากราคาตลาด หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากราคาตลาด ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

118-00-00 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หมายถึง ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

118-10-00 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

118-10-10 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

119-00-00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวมาข้างต้นได้

119-10-00 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัท จ่ายล่วงหน้าไป โดยที่จะได้รับ

ผลประโยชน์ในอนาคตไม่เกิน 1 ปี หลังจากการจ่ายเงิน

119-10-10 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

119-10-20 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย

119-10-30 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

119-10-40 ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

119-10-90 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจ่ายล่วงหน้าอื่น

119-20-00 รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี แต่ยังมิได้รับชำระเงินในงวด

บัญชีนั้น

119-20-10 รายได้ค่าบริการค้างรับ

119-20-20 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ

119-20-90 รายได้ค้างรับอื่นๆ

119-30-00 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัท ให้พนักงานเบิกไปล่วงหน้าเพื่อใช้

ในงานของบริษัท และยังมิได้นำเอกสารมาเคลียร์บัญชี

119-30-10 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

119-40-00 ภาษีซื้อ หมายถึง จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท ได้ชำระไปในการซื้อ

สินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขาย ซึ่งบริษัทสามารถนำไปลดยอดภาษีขายได้ในแต่ละเดือน

119-40-10 ภาษีซื้อ

119-40-20 ภาษีซื้อตั้งพัก หมายถึง ภาษีซื้อของค่าบริการ ซึ่งจะได้รับใบกำกับภาษีเมื่อ

จ่ายชำระค่าบริการนั้น

119-50-00 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิต/ขอคืน หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิที่จะขอคืนจากสรรพากร

119-50-10 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิต/ขอคืน

119-90-00 ลูกหนี้อื่น หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระที่ไม่อาจจะแสดงไว้ในบัญชีลูกหนี้

การค้าและเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

119-90-10 ลูกหนี้อื่น

120-00-00 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี

121-00-00 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งจัดซื้อจากเงินสดคงเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า1 ปี121-10-00 เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

121-10-10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย – บจ..........

121-10-20 เงินลงทุนในบริษัทย่อย – บจ..........

121-20-00 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

121-20-10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม – บจ..........

121-30-00 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

121-30-10 เงินลงทุนในบริษัทอื่น – บจ..........

121-40-00 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

121-40-10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

122-00-00 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป

122-10-00 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

122-10-10 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

122-10-20 เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับพนักงาน

122-20-00 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทในเครือ

122-20-10 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทในเครือ – บจ......123-00-00 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับพนักงาน และเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป นอกจากที่กล่าวมา

123-10-00 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น

123-10-10 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น

124-00-00 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หมายถึง ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งค่าดัดแปลงสถานที่นั้น ตลอดจนยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่บริษัท มีไว้ใช้ในการดำเนินงาน ตามอายุการใช้งาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-01-00 ที่ดิน หมายถึง มูลค่าที่ดินของบริษัทซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งรวมทั้งราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน

124-01-10 ที่ดิน

124-02-00 ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน-สุทธิ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินที่บริษัทจ่ายไปเพื่อประโยชน์ในกิจการ เช่น ค่าทำถนนเข้าที่ดิน ค่าทำรั้ว ทำท่อระบายน้ำ

124-02-10 ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-02-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน

124-03-00 อาคาร- สุทธิ หมายถึง ต้นทุนอาคารที่บริษัท มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-03-10 อาคาร

124-03-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร

124-04-00 เครื่องจักรและอุปกรณ์- สุทธิ หมายถึง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-04-10 เครื่องจักรและอุปกรณ์

124-04-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ์

124-05-00 เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง-สุทธิ หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลองที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-05-10 เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง

124-05-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง

124-06-00 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า- สุทธิ หมายถึง อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าที่บริษัทมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-06-10 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า

124-06-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า

124-07-00 เครื่องใช้สำนักงาน- สุทธิ หมายถึง เครื่องใช้สำนักงานที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-07-10 เครื่องใช้สำนักงาน

124-07-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน

124-08-00 เครื่องตกแต่งสำนักงาน- สุทธิ หมายถึง เครื่องตกแต่งสำนักงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ และมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-08-10 เครื่องตกแต่งสำนักงาน

124-08-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน

124-09-00 ยานพาหนะ- สุทธิ หมายถึง ยานพาหนะต่างๆ ที่บริษัท เป็นเจ้าของและมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

124-09-10 ยานพาหนะ

124-09-20 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ

124-10-00 งานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง บัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการสั่งซื้อและติดตั้ง

124-10-10 งานระหว่างก่อสร้าง-อาคาร

124-10-20 งานระหว่างก่อสร้าง-เครื่องจักรและอุปกรณ์

124-90-00 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

124-90-10 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

127-00-00 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

127-10-00 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

127-10-10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

128-00-00 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือค่าความนิยม

128-10-00 สิทธิบัตร-สุทธิ หมายถึง ค่าตอบแทนการใช้สินทรัพย์ ซึ่งคำนวณได้หลายวิธีตามเกณฑ์ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์นั้นหรือ

128-10-10 สิทธิบัตร คำนวณจากจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตายตัว

128-10-20 มูลค่าตัดเป็นค่าใช้จ่ายสะสม-สิทธิบัตร128-20-00 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าซึ่งให้ผลประโยชน์เกินหนึ่งงวดบัญชีและกิจการจะตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านั้นๆ

128-20-10 ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี

128-20-20 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่นๆ

129-00-00 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์อื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ประเภทใดประเภทหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

129-10-00 เงินมัดจำ หมายถึง เงินตราหรือหลักทรัพย์ที่บริษัทจ่ายเพื่อเป็นประกันไนการดำเนินการตามสัญญา เพือให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือบริการบางอย่าง เงินตราหรือหลักทรัพย์นั้นจะหมดไปหรือได้รับคืนเมื่อการดำเนินงานตามเงื่อนไขได้สิ้นสุดลง

129-10-10 เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน

129-10-20 เงินมัดจำ-ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)

129-20-00 เงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัท จ่ายเพื่อมัดจำการใช้สินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งบริษัท จะได้รับเงินจำนวนนี้คืนเมื่อเลิกใช้สินทรัพย์หรือบริการนั้น

129-20-10 เงินประกัน-ไฟฟ้า

129-20-20 เงินประกัน-โทรศัพท์

129-20-30 เงินประกัน-ทรัพย์สินอื่นๆ

129-20-40 เงินประกัน-ศุลกากร

129-90-00 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

129-90-10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

200-00-00 หนี้สิน

210-00-00 หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

211-00-00 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัท มีภาระผูกพัน

211-10-00 เงินเบิกเกินบัญชี หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ วันสิ้นงวด

211-10-10 เงินเบิกเกินบัญชี-ธนาคาร..

211-20-00 เงินกู้ยืมระยะสั้น หมายถึง จำนวนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัท จะต้องชำระภายในระยะเวลาบัญชี 1 ปี

211-20-10 เงินกู้ยืมระยะสั้น-ธนาคาร

211-30-00 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัททำทรัสต์รีซีทกับธนาคารพาณิชย์

211-30-10 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท-....

211-40-00 เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์

211-40-10 เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต-....

212-00-00 เจ้าหนี้การค้า หมายถึง จำนวนเงินค้างชำระแก่บริษัทหรือห้างร้าน เนื่องจากการซื้อ

212-10-00 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ สินค้าและบริการที่ได้รับจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

212-10-10 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ในประเทศ

212-10-20 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ต่างประเทศ

212-20-00 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น

212-20-10 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ

212-20-20 เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ต่างประเทศ

212-90-00 เจ้าหนี้การค้า-อื่น

212-90-10 เจ้าหนี้การค้า-อื่น

213-00-00 หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หมายถึง ส่วนของหนี้สิน/เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัท ต้องชำระภายในระยะเวลา 1 ปี

213-10-00 เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

213-10-10 เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

213-20-00 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

213-20-10 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี

214-00-00 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

214-10-00 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

214-10-10 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

214-20-00 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในเครือ

214-20-10 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในเครือ-บริษัท ...

215-00-00 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น หมายถึง เงินกู้ยืมอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมา ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

215-10-00 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

215-10-10 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

216-00-00 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่บริษัทยังมิได้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นงวด ได้แก่ ภาษีค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย

216-10-00 ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย

216-10-10 ค่าประกันสังคมค้างจ่าย

216-10-20 โบนัสค้างจ่าย

216-20-00 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

216-20-10 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

216-30-00 ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย

216-30-10 ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย

216-40-00 เงินปันผลค้างจ่าย

216-40-10 เงินปันผลค้างจ่าย

216-90-00 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

216-90-01 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

216-90-02 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย

216-90-99 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

217-00-00 ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค้างจ่าย ตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคำนวณตามหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้แห่งประมวลรัษฎากร

217-10-00 ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

217-10-10 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

219-00-00 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น

219-10-00 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

219-10-10 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ภงด. 1

219-10-20 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ภงด. 3

219-10-30 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภงด. 53

219-10-40 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภงด. 54

219-20-00 รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง จำนวนรายได้ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้า

219-20-10 รายได้รับล่วงหน้า-ค่าบริการ

219-20-90 รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ

219-30-00 เจ้าหนี้อื่น หมายถึง จำนวนเงินค้างชำระอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

219-30-01 เจ้าหนี้ศุลกากร

219-30-99 เจ้าหนี้อื่นๆ

219-40-00 ภาษีขาย หมายถึง จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท ได้เรียกเก็บจากการขายสินค้า หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ

219-40-10 ภาษีขาย

219-50-00 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิที่บริษัทยังมิได้นำส่งแก่สรรพากร ณ วันสิ้นงวด

219-50-10 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง

219-90-00 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

219-90-90 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

220-00-00 หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี

221-00-00 หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

221-10-00 เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

221-10-10 เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายใน 1 ปี

221-20-00 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

221-20-10 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

222-00-00 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัท กู้ยืมจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มิใช่เงินกู้ยืมระยะสั้น

222-10-00 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล

222-10-10 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล

222-20-00 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

222-20-10 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ......

223-00-00 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัท กู้ยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนเกินกว่า 1 ปี และมีสัญญากู้ยืมกันเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

223-10-00 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

223-10-10 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

228-00-00 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

228-10-00 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

228-10-10 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

229-00-00 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินอื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ประเภทใดประเภทหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

229-10-00 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

229-10-10 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

300-00-00 ส่วนของผู้ถือหุ้น

310-00-00 ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

311-00-00 ทุนเรือนหุ้น

311-10-00 ทุนจดทะเบียน

311-10-10 ทุนจดทะเบียน

311-20-00 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

311-20-10 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

312-00-00 ส่วนเกินทุน

312-10-00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

312-10-10 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

312-20-00 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

312-20-10 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

320-00-00 กำไร (ขาดทุน) สะสม

321-00-00 กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรร หมายถึง จำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัท

321-10-00 กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย

321-10-10 กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย

321-20-00 กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองอื่น

321-20-10 กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองอื่น

322-00-00 กำไร (ขาดทุน) สะสมยังมิได้จัดสรร หมายถึง กำไรสะสมของระยะเวลาบัญชีปัจจุบันคงเหลือจากการ

322-10-00 กำไร(ขาดทุน)สะสมยังมิได้จัดสรร จัดสรรต่างๆ แล้ว

322-10-10 กำไร(ขาดทุน)สะสมยังมิได้จัดสรร

400-00-00 รายได้

410-00-00 รายได้จากการขาย หมายถึง รายได้อันเกิดจากการขายสินค้า

411-00-00 รายได้จากการขายสินค้า

411-10-00 รายได้จากการขาย – ในประเทศ

411-10-10 รายได้จากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

411-20-00 รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ

411-20-10 รายได้จากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

412-00-00 รับคืนจากการขายสินค้า หมายถึง จำนวนเงินค่าสินค้าที่บริษัท รับคืนจากการขาย

412-10-00 รับคืนจากการขาย – ในประเทศ

412-10-10 รับคืนจากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

412-20-00 รับคืนจากการขาย – ต่างประเทศ

412-20-10 รับคืนจากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

413-00-00 ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า หมายถึง จำนวนมูลค่าส่วนลดที่บริษัท ให้แก่ลูกค้าจากการขายตามที่ตกลง

413-10-00 ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า – ในประเทศ

413-10-10 ส่วนลดจ่ายจากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

413-20-00 ส่วนลดจ่ายจากการขาย – ต่างประเทศ

413-20-10 ส่วนลดจ่ายจากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป

500-00-00 ต้นทุนขาย

510-00-00 ต้นทุนการผลิต

520-00-00 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ

530-00-00 ต้นทุนขาย

531-00-00 ต้นทุนขาย

531-10-00 สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด หมายถึง มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันต้นงวด

531-10-10 สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด

531-20-00 ซื้อ หมายถึง มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อขาย ในรอบระยะเวลาบัญชี

531-21-00 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป

531-21-01 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ

531-21-02 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ

531-30-00 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี

531-31-00 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสำเร็จรูป

531-31-01 ค่าอากรขาเข้า - สินค้าสำเร็จรูป

531-31-02 ค่าธรรมเนียมศุลกากร – สินค้าสำเร็จรูป

531-31-03 ค่าขนส่งในการนำเข้า – สินค้าสำเร็จรูป

531-31-04 ค่าใช้จ่ายในการออกของ – สินค้าสำเร็จรูป

531-31-05 ดอกเบี้ยจากการสั่งซื้อ – สินค้าสำเร็จรูป

531-31-06 ค่าเช่าโกดังท่าเรือ – สินค้าสำเร็จรูป

531-31-09 ค่าใช้จ่ายอื่น – สินค้าสำเร็จรูป

531-40-00 ส่งคืน หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่บริษัทส่งคืนผู้ขาย

531-41-00 ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป

531-41-01 ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ

531-41-02 ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ

531-50-00 ส่วนลดรับ หมายถึง มูลค่าส่วนลดที่บริษัทได้รับจากผู้ขาย

531-51-00 ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป

531-51-01 ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ

531-51-02 ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ

531-60-00 สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด หมายถึง มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

531-60-10 สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด

531-70-00 ต้นทุนขาย

531-70-10 ต้นทุนขาย

600-00-00 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขายสินค้าของบริษัท

610-00-00 ค่าใช้จ่ายในการขาย และเนื่องมาจากการบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

611-00-00 ค่าใช้จ่ายในการขาย 1/ ของบริษัท ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

620-00-00 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

621-00-00 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1/

หมายเหตุ 1/โปรดดูรายละเอียดรายชื่อและรหัสบัญชีแยกประเภทย่อย (หน้า 3-33)700-00-00 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

710-00-00 รายได้อื่น หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

711-00-00 รายค่าบริการในประเทศ

711-10-00 รายได้ค่าบริการในประเทศ

711-10-10 รายได้ค่าบริการในประเทศ

712-00-00 ดอกเบี้ยรับ หมายถึง ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินฝากหรือเงินลงทุนต่างๆ

712-10-00 ดอกเบี้ยรับ

712-10-10 ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากธนาคาร

713-00-00 ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม หมายถึง การรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน

713-30-00 ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อย

713-30-10 ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อย – บริษัท...

719-00-00 รายได้อื่น

719-10-00 รายได้จากการขายเศษซาก

719-10-10 รายได้จากการขายเศษซาก

719-20-00 รายได้เบ็ดเตล็ด

719-20-10 รายได้เบ็ดเตล็ด

719-30-00 กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

719-30-10 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

719-30-20 (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

719-40-00 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ หมายถึง ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

719-40-10 กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

719-40-20 (ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์

719-90-00 รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

711-90-01 รายได้อื่น

720-00-00 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

721-00-00 ค่าใช้จ่ายอื่น

721-10-00 ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมต่างๆ

721-10-10 ดอกเบี้ยจ่าย-เงินเบิกเกินบัญชี

721-10-20 ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

721-10-30 ดอกเบี้ยจ่าย-อื่น

722-10-00 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

722-10-10 ค่าใช้จ่ายอื่น

800-00-00 รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่มีจำนวนมากพอที่ถือได้ว่ามีนัยสำคัญและมีลักษณะไม่ปกติ แตกต่างไปจากกิจกรรมดำเนินงานตามปกติของกิจการและเป็นรายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อย

810-00-00 กำไร(ขาดทุน)จากรายการพิเศษ

811-00-00 กำไรจากรายการพิเศษ

811-10-00 กำไรจากรายการพิเศษ

811-10-10 กำไรจากรายการพิเศษ

812-00-00 (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ

812-10-00 (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ

812-10-10 (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ

900-00-00 บัญชีอื่น

910-00-00 ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง หมายถึง ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากรที่คิดจากกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทจะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

911-00-00 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

911-10-00 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

911-10-01 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

noodao

  • บุคคลทั่วไป

วิธีการอ่านผังบัญชี3.1 โครงสร้างการกำหนดรหัสบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมาย

ดังนี้รหัสบัญชี

X X X XX XX

ตัวเลขหลักแรก รหัสรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป

ตัวเลขหลักที่ 2 รหัสรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงาน

ตัวเลขหลักที่ 3 รหัสรายชื่อบัญชีรายงาน

ตัวเลขหลักที่ 4 ถึง 5 รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป

ตัวเลขหลักที่ 6 ถึง 7 รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภทย่อย3.1.1 รหัสรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป - ตัวเลขหลักแรก แสดงรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป ดังนี้คือรหัสบัญชี หมวดบัญชี

1XX-XX-XX สินทรัพย์

2XX-XX-XX หนี้สิน

3XX-XX-XX ส่วนของผู้ถือหุ้น

4XX-XX-XX รายได้

5XX-XX-XX ต้นทุนขาย

6XX-XX-XX ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

7XX-XX-XX รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

8XX-XX-XX รายการพิเศษ

9XX-XX-XX บัญชีอื่น3.1.2 รหัสรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงาน - ตัวเลขหลักที่ 2 แสดงรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงานดังตัวอย่างต่อไปนี้รหัสบัญชี กลุ่มบัญชีรายงาน

11X-XX-XX สินทรัพย์หมุนเวียน

12X-XX-XX สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน3.1.3 รหัสรายชื่อบัญชีรายงาน - ตัวเลขหลักที่ 3 แสดงรายชื่อบัญชีในกลุ่มบัญชีรายงานที่จะปรากฏอยู่ในงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้รหัสบัญชี บัญชีรายงาน

111-XX-XX เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

112-XX-XX เงินลงทุนชั่วคราว

113-XX-XX ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

114-XX-XX เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

115-XX-XX เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

116-XX-XX สินค้าคงเหลือ

118-XX-XX ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

119-XX-XX สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3.1.4 รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป - ตัวเลขหลักที่ 4 และ 5แสดงชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งจะแสดงไว้ในงบทดลอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้รหัสบัญชี บัญชีแยกประเภททั่วไป

111-10-XX เงินสด

111-20-XX เงินฝากธนาคาร3.1.5 รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภทย่อย - ตัวเลขหลักที่ 6 ถึง 7 แสดงบัญชีแยกประเภทย่อย ซึ่งเป็นรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้รหัสบัญชี บัญชีแยกประเภทย่อย

111-21-10 เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...

116-21-20 เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...

116-21-30 เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...เบล

  • บุคคลทั่วไป

อยากได้ผังบัญชีห้างสรรพสินค้าค่ะ ทำรายงาส่งอาจารย์
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.035 วินาที กับ 22 คำสั่ง