www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายการปรับปรุงบัญชี

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน คุณอ้วน

กรณีที่งบการเงินปี 2548 ไม่ได้ตั้งบัญชี ดอกผลจากการเช่าซื้อรถยนต์ และ บัญชีเจ้าหนี้เช่าซื้อ พอมาปี 2549 จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร เนื่องจาก สำนักงานบัญชีเก่าลงบัญชีดอกผลจากการเช่าซื้อมาลงเป็นบัญชียานพาหนะทั้งหมด เพราะเขาดูในสัญญาเช่าซื้อแล้วไม่มีดอกผลจากกการเช่าซื้อ

007:
dr. กำไรสะสม (ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี งวดก่อน)

dr. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ (ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี งวดปัจจุบัน)

cr. ยานพาหนะ (จำนวนดอกเบี้ยเช่าซื้อทั้งหมดที่ควรตั้งไว้ในบัญชี)

dr.ค่าเสื่อมราคาสะสม

cr. กำไรสะสม

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาปีก่อนที่คำนวณไว้ต้องกล่าวไว้ในหมายเหตุด้วยนะครับว่ามีการปรับปรุงกำไรสะสม

อ้วน:
มีความเห็นเหมือนคุณ 007 ครับ

เก๋:
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

โอนปรับปรุงเข้าไปในกำไรสุทธิประจำปีได้มั้ย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม