www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบ ภงด.51

(1/1)

AorAir:
อยากทราบว่าทางสรรพากรบังคับให้ทุกห้าง ทุกบริษัท ต้องยื่น แบบ ภงด.51 หรือเปล่าค่ะ  หรือแล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้ค่ะ  ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

^_^:
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นภาษีกลางปี (แบบภ.ง.ด.51)ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบกำหนด 6 เดือนแรกของรอบบัญชี

สำหรับบริษัททั่วไปที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 คือภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

เทคนิคการยื่นภาษีกลางปีของนิติบุคคล

- กรณีที่บริษัทจัดตั้งใหม่ หรือบริษัทที่เลิกกิจการ และมีรอบบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ไม่ต้องยื่น ภ.ง.ด.51

- ถ้ามั่นใจว่าในปีภาษีมีผลขาดทุนสุทธิแน่ๆ ไม่ว่าจะทำประมาณการอย่างไรก็จะไม่มีความผิดทางแพ่ง

- กรณีที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิ ไม่ควรยื่น ภ.ง.ด.51 ของปีปัจจุบัน ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิปีก่อน

- กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท่านต้องเตรียมหลักฐานไว้ชี้แจงต่อสรรพากร เช่นมีการขายช่วงสิ้นปีมากเกินคาด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม