www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เพิ่งเปิดบริษัท

(1/3) > >>

เด็กใหม่:
เป็นบริษัทเปิดใหม่มีพนักงาน 1 คน ขอเรียนถามเรื่องการจ่ายเงินเดือนแต่ไม่มีการจ่ายค่าประกันสังคมไม่ทราบว่าจะได้มั้ยค่ะ

007:
ไม่ได้ครับ ถ้ามีการจ่ายเงินเดีอน หรือมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ก็ต้องเข้าประกันสังคม และต้องชำระค่าประกันสังคมครับแต่ถ้าพนักงานไม่ได้ทำงานเต็มเวลา  ท่านสรรพากรแนะว่า ให้เป็นการจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษา แล้วไม่ต้องเข้าประกันสังคมครับ

ตะวัน:
บทลงโทษนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537นายจ้างผู้ใดมีเจตนาไม่ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตราค่าจ้างและข้อความอื่นตามที่กำหนด ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ให้ตรงกับข้อเท็จจริงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนายจ้างผู้ใดมีเจตนาไม่จัดทำทะเบียนผู้ประกันตน (ส.ป.ส. 6-07) และนายจ้างกรอกแบบแสดงเงินสมทบ(ส.ป.ส. 1-10)ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างกรอกแบบรายการดังกล่าว ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับโทษถึงติดคุกเชียวนา

town:
เป็นผมผมก็ไม่ยื่นประกันสังคมครับ  เมื่อมีการถูกตรวจสอบก็จะอธิบายกับทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมว่า  เขาเป็นญาติกับทางคุณแม่  จึงไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้าง - นายจ้าง  จึงไม่เข้าเงื่อนไขของการเข้าประกันสังคมครับ  ( แต่เขาต้องชี้แจงให้ตรงกับที่เราพูดนะครับ  ว่าเป็นญาติกัน  ช่วงนี้ก็มาช่วยทำงานให้ )

เด้กใหม่:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม