www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตรวจสอบบัญชี

(1/1)

A:
ช่วยสรุปให้หน่อยค่ะ

ประโยคที่ว่า" ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ "1. กิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ หมายถึงอะไร?

2. กิจการที่ตนเป็นอิสระ หมายถึงอะไร?

3. ทำไมไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ ?

4. ถ้ารับตรวจสอบจะมีปัญหาอะไรตามมา?ตะวัน:
1.อาจจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีลูกหลานถือหุ้น หรือมีความเกี่ยวพันกับกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบเป็นต้น

2.ตรงกันข้ามกับข้อ 1

3.จะทำให้การตรวจสอบไม่เป็นกลาง

4.ผิดจรรยาบรรณ

town:
1.  หมายถึง  ความสัมพันธ์ที่ผู้สอบอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการที่ตนเองต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  เช่น  มีภรรยาเป็นผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ในกิจการที่ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ในฐานะผู้สอบบัญชี  ย่อมทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี  จะมีความเป็นกลางหรือไม่  หรือ  การที่เจ้าหน้าที่กรม ... ได้ออกแถลงข่าวเพื่อชี้แจงว่า  การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น  มีการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว  แม้จะเป็นทางอ้อม  แต่ผมคนหนึ่งก็สงสัยในความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ครับ  2.  หมายถึง  ความสัมพันธ์ของผู้สอบบัญชี  จะมีก็เพียงการปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการในวิชาชีพสอบบัญชี  ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์หนึ่งส่วนใดเกี่ยวข้องกับกิจการที่ตนเองรับงานอยู่  จึงทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระครับ3.  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  หมวด 7  ได้กำหนดถึง  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ตั้งแต่มาตรา 46 ถึงมาตรา 58

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2547.pdf4.  เมื่อกำหนดเป็นกฏหมาย  หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ปฏิบัติตาม  ก็จะมีความผิดครับ

007:
และแล้ว  อึ้งย้ง กับเอี้ยก้วย ก็กลับมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม