www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดท่องเที่ยวแบบ package

(1/1)

อั้มอึ้ง:
การจัดท่องเที่ยวแบบ package ทำไมถึงคิอเป็นกรณีของการจ้างทำของหรอคะ จากที่ได้มาเค้าว่าอย่างนี้หน่ะค่ะ ช่วยจี้แจงให้หน่อยนะคะ

อ้วน:
1.  มาทำความเข้าใจคำนิยามของคำว่า " จ้างทำของ "  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ตามมาตรา 587  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง  ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง  และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น2.  มาพิจารณากันต่อครับว่า  การจัดท่องเที่ยวแบบ package  มีองค์ประกอบที่ถือเป็นการจ้างทำของหรือไม่  

2.1  ต้องมีผู้รับจ้าง  ในกรณีนี้ก็คือ  กิจการที่รับจัดทัวร์  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา2.2  ตกลงรับทำงานให้  ( โดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ )  ในกรณีนี้คือ  การจัดนำเที่ยวตามโปรแกรม2.3   ต้องมีผู้ว่าจ้าง  ในกรณีนี้ก็คือ  ลูกทัวร์ที่จะไปท่องเที่ยว2.4  ต้องมีสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น  ในกรณีนี้ก็คือ  ค่าทัวรต่อหัว  ที่ทางผู้รับจ้างเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนตามคำนิยาม  ผมก็มองว่าเป็นการจ้างทำของครับ

อั้ม:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม