www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณต้นทุนผันแปรมีสูตรอย่างไรบ้าง

(1/2) > >>

จารุภา:
อยากทราบสูตรการคำนวณต้นทุนผันแปรค่ะ

ตะวัน:
ส่วนมากต้นทุนผันแปรจะคำนวณโดยนำไปผูกกับปริมาณการผลิตอ่ะค่ะ แต่ก็ไม่เป็นสูตรตายตัวนะอาจมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาคิดอีก

อ้วน:
ก่อนจะทราบสูตร  ให้ทราบความหมายก่อนครับว่า  ต้นทุนผันแปร  ( Variable  Cost )  หมายถึง  ต้นทุนซึ่งมีจำนวนรวม ( Total Cost )  เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม  แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย ( Unit Cost )  จะมีจำนวนคงที่ต่อหน่วยตัวอย่างเช่น  กิจการแห่งหนึ่งใช้เวลา  2  ชั่วโมงในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย  ถ้าอัตราค่าแรงทางตรงเท่ากับ  20  บาทต่อชั่วโมง  ดังนั้นค่าแรงทางตรงในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยก็จะเท่ากับ  40 บาทต่อหน่วย  ในกรณีที่กิจการแห่งนี้ผลิตสินค้าได้  1,000 หน่วย  ก็จะเป็นค่าแรงทางตรงจำนวนเท่ากับ 40,000  บาท  ซึ่งเมื่อคำนวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  ก็จะเท่ากับ 40 บาทต่อหน่วยเช่นเดียวกัน  จะเห็นได้ว่ารายการค่าแรงทางตรงจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณสินค้าที่ผลิตได้  แต่จะมีจำนวนคงที่เมื่อคำนวณในลักษณะต้นทุนต่อหน่วย  จึงสรุปได้ว่าค่าแรงทางตรงเป็นต้นทุนผันแปรของการผลิตสินค้าชนิดนี้  ตัวอย่างของต้นทนผันแปร  ได้แก  ค่าวัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงทางตรง  วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน  ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับวัตถุดิบ เป็นต้นสรุป  สูตรจึงไม่ตายตัว  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า  จะนำต้นทุนตัวใดมาเทียบเป็นต้นทุนผันแปรครับ  แต่หลักการคิดตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นครับ

คุณเจี๊ยบ:
โจทย์ มีว่านายกรัฐมนตรี มีที่ดีแปลงหนึ่งแทบชานเมืองกรุงเทพ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นเขตอุตสาหกรรม นายกฯ มีแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป บนที่ดินแปลงนี้ได้ดำเนินการ TRS  ตั้งแต่ก่อสร้างถึงการผลิต ให้แตกต้นทุนเศรษฐศาสตร์ 7 ชนิด ดังนี้

1. ต้นทุนคงที่

2.ต้นทุนผันแปร

3.ต้นทุนเสียโอกาส

4.ต้นทุนชัดแจ้ง ต้นทุนต้น

5.ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง

6.ต้นทุนเอกชน

7.ต้นทุนสังคม

โดยให้เขียนเรื่องราวของนายกรัฐมนตรี

อาจารย์ค่ะช่วยตอบโจทย์นี้ให้หน่อยค่ะไม่เข้าใจเลย ก็เลยไม่สามารถทำการบ้านได้เลย รบกวนอาจารย์ช่วยสอนวิธีหรือจุดต่างๆ ให้ด้วยค่ะว่ามีที่มาจากไหนบ้าง และจะนำมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวได้อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

อรค่ะ:
คือดิฉันเรียนวิชาบัญชีต้นทุนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ แล้วดิฉันต้องหาข้อมูลวิชาต้นทุนได้จากแหล่งข้อมูลใหนบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม