www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกบิลเงินสด บิลภาษี 7% ให้กับโรงเรียนของอบต.

(1/1)

จะขายข้าวสาร:
1. ขายข้าวสารให้กับโรงเรียนของอบต.

2. ต้องออกบิลอย่างไรจึงจะออกบิลถูกต้อง เพราะทาง

อบต. บอกว่าจะใช้บิลในการลดหย่อนภาษี (ยังไม่เข้าใจ)

3.  โรงสีขนาดชุมชนเป็นโรงสีในหมู่บ้าน ไม่ใหญ่โตมาก

mo:
บิลเงินสด ที่สามารถพิสูจน์ผู้รับ ผู้จ่ายได้ครับ

dangsc:
ออกใบเสร็จเหมือนการขายให้กับลูกค้าโดยระบุชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องตามที่หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่จ่ายระบุ

น่าจะถามทางโรงเรียนได้ครับ

ในใบเสร็จต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ขาย

ถ้าตัวผู้ขายจดทะเีบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้จดทะเบียนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวสารต้องระบุภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้จด การขายข้าวสารดูกิจการที่ได้รับยกเว้นด้านล่างครับ

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย         การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม        1.  การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ี       2.   การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นต้น ( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป .28/2535 ฯ )       3.   การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535ฯ)       4.   การขายปุ๋ย       5.   การขายปลาป่น อาหารสัตว์       6.   การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์       7.   การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน             ** ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการตาม 1. ถึง 7. ดังกล่าว จะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้        8.   การนำเข้าสินค้าตาม 2. ถึง 7.       9.   การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน      10.   การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ อย่างไรก็ดี หากเป็นการให้บริการขนส่งโดยอากาศยาน และการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ผู้ประกอบการมีสิทธิเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้      11.   การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล      12.   การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน      13.   การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์      14.   การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น      15.   การให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ      16.   การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ      17.   การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี      18.   การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ      19.   การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน      20.   การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์      21.   การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการหารายได้ หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม      22.   การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย      23.   การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น      24.  การขายสินค้า หรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ

             ( พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 )

space

เลดี้มูน:
ถ้าสินค้าที่เราซื้อมาเป็นบิลเงินสด  แต่กิจการอยู่ในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้หรือไม่สำหรับสินค้าที่ซื้มาเป็นเงินสด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม