www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าคงเหลือสำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

มณฑล:
กิจการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับ เป็นกิจการซื้อมาขายไปครับ แต่ได้มีการนำสินค้าในคลังไปเป็นตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าดูครับโดยลูกค้าจะนำไปดูทันทีไม่ได้คืนครับ ถ้าเป็นเช่นนี้และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเช่นนี้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่นำไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าหรือไม่ครับ รวมถึงสินค้าเสียหายมีตำหนิด้วยครับ

007:
ถ้าไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่ต้องเสียภาษี และไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับ

อ้วน:
1.  เมื่อไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่นำไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าครับ  2.  แต่ควรมีการจัดทำรายงานการประชุมในการนำสินค้าไปให้ลูกค้าดู  โดยระบุเป็นสินค้าตัวอย่าง  เพื่อให้กิจการสามารถบันทึกสินค้าตัวอย่างเป็นค่าใช้จ่าย  แต่ถ้าไม่มีการจัดทำรายงานการประชุม  ทางเจ้าพนักงานสรรพากรอาจจะประเมินว่าการนำสินค้าไปให้ลูกค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างเป็นการขาย  ซึ่งจะทำให้ต้องถือเป็นรายได้แล้วนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล3.  และจะต้องให้ทางลูกค้าที่ได้รับสินค้า  ช่วยเซ็นชื่อว่าได้รับสินค้าตัวอย่างจากเราไปจำนวนกี่ชิ้น  แล้วเก็บหลักฐานนี้ไว้กับรายงานการประชุม  พร้อมให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้4.  ส่วนสินค้าเสียหายมีตำหนิ  ก็ต้องดูครับว่าคุณ มณฑล  ต้องการทำอะไร  เช่น

-  ถ้าต้องการทำเป็นสินค้าตัวอย่าง  ก็ตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว

-  หรือถ้าต้องการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน  ก็จะต้องทำรายละเอียดสรุป  ถึงประเภทและปริมาณ  รวมถึงการขออนุมัติราคาที่จะขาย  พร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบ  แล้วจึงขายครับ

-  หรือถ้าต้องการทำลาย  ก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก

http://www.rd.go.th/publish/3575.0.htmlสรุป  ย้ำนะครับ  ถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่สิทธิ์เรียกเก็บ vat และก็ไม่ต้องนำส่ง vat นะครับ  รวมถึงไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีด้วยครับ007:
ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดูเลขที่หนังสือ

 : กค 0706/308

 

วันที่

 : 15 มกราคม 2551

 

เรื่อง

 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการทำลายสินค้า

 

ข้อกฎหมาย

 : มาตรา 65 ตรี และมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ข้อหารือ

           บริษัท ค. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารธัญพืช โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

          1. บริษัทฯ ได้ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549 พบว่า มีสินค้าเน่าเสียจำนวนหนึ่ง และไม่สามารถนำออกขายได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จึงพิจารณารายการสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสียหาย

          2. บริษัทฯ ได้ย้ายสถานประกอบการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ชำรุด เสียหาย และเน่าเสียอีกจำนวนหนึ่งฝ่ายโรงงานจึงเสนอให้มีการทำลายสินค้าที่ชำรุด เสียหาย และเน่าเสีย ซึ่งไม่สามารถจำหน่ายได้

          บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ ทำลายสินค้าที่ชำรุด เสียหาย และเน่าเสียดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และบริษัทฯ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

 

แนววินิจฉัย           กรณีสินค้าเน่าเสียเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย ที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ หากบริษัทฯ ได้ทำลายสินค้าซึ่งชำรุดบกพร่องนั้นตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดแล้ว ไม่ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าที่ได้ทำลาย และบริษัทฯ มีสิทธิตัดต้นทุนที่เหลือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าแล้วให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลายเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการทำลาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรร่วมเป็นพยานในการทำลายก็ได้  

เลขตู้ : 71/35565

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม