www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยบเทียบ

(1/2) > >>

น้อย:
ขอตัวอย่างการเขียนจดหมาย เปลี่ยนเทียบหาผู้สอบบัญชี

เพราะต้องเสนอให้ผูบริหารเซ็น อนุมัติ

007:
ไม่ชัดครับ จดหมายอะไรนะครับน้อย:
จดหมายการเปรียบเทียบราคาที่ ผุ้สอบแต่ละที่เสนอราคาให้ บริษัท

007:
วันที่ .........................เรื่อง   การตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ .........................

เรียน   กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท .........................ตามที่บริษัท ......................... ได้พิจารณาให้.........................   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ......................... นั้น   สำนักงานรู้สึกเป็นเกียรติและ                    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขอเรียนให้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่และวิธีปฎิบัติงานการสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาของท่าน ดังต่อไปนี้การตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจะกระทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทดสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี  โดยที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ  อย่างไรก็ตาม  ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทว่า  งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่   ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

การจัดทำบัญชีและงบการเงินอย่างถูกต้องรวมทั้งการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ     ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  การจัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินควรเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและจัดทำตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ          ข้อกำหนดและมาตรฐานงบการเงินที่กำหนดโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  สำนักงานอาจขอร้องให้บริษัทจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเท่าที่จำเป็นแก่ทางสำนักงานด้วยการรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบนี้ถ้าได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่องที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุมภายในและวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบรวมทั้งอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชีด้วย         ในทางปฏิบัติสำนักงานจะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

บริการด้านอื่น

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ   ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้นค่าสอบบัญชี

สำนักงานกำหนดค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ......................... บาท ต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (ถ้ามี)

สำนักงานประมาณเวลาทำงานโดยคาดว่าบริษัทจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างจากที่ประมาณไว้  สำนักงานจะเรียนให้ท่านทราบทันทีและอาจจะเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากที่เสนอไว้ข้างต้นตามชั่วโมงที่ใช้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากที่ประมาณไว้สำนักงานจะส่งใบแจ้งหนี้ให้บริษัทเมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชีเสร็จสิ้น และขอให้บริษัทชำระเมื่อได้รับ       ใบแจ้งหนี้แล้วการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

สำนักงานขอเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ......................... โดย

นาย.........................  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ...... หรือ/และนางสาว.........................  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ ...... เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการรายงานการสอบบัญชีให้แก่ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ ก.บ.ช. ฉบับที่ 39 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2540 ซึ่งห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งลงนามรับรองในกิจการเกิน 300 รายสำนักงานรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเสนอบริการแก่ท่าน     และหวังว่าจะได้รับการพิจารณาด้วยดี       จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้   ขอแสดงความนับถือ

                   บริษัท .........................(นาย.........................)

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอข้างต้น

บริษัท ......................... จำกัดลงชื่อ…………………………..

ตำแหน่ง……………………….

วันที่……………………………

กุ๊กไก่:
อยากจะได้แบบฟอร์มงบการเงินแบบมาตรฐานนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม