www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลืมยืน ภพ.30 แต่เป็นการยืนแบบ เปล่า ของเดือน กรกฎาคม 53

(1/1)

บุญญาพร:
พอดีว่า หจก.ไม่ได้ดำเนินกิจการ แต่ยืนเปล่าทุกเดือน แต่ของเดือน ก.ค 53 ยังไม่ยืน เพราะจะยืนทางเน็ต

ปุกป้ย:
ค่าปรับอาญา  (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

   ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  300 บาท

   ยื่นแบบเกิน      7 วัน  500 บาท

ยื่นแบบเพิ่มเติม ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ะ

ถ้าเป็นแบบเปล่า จะมีเพียงค่าปรับอาญากรณียื่นแบบล่าช้าคะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม