www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผน

(1/3) > >>

น้อย:
รบกวนช่วยวางแผนภาษี บริษัททำธุรกิจ โรงแรม และ คอนโด จะทำอย่งไรดี

ตะวัน:
ธุรกิจประเภท คอนโดมิเนียมจะมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ คือ1.ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล2. ไม่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าไม่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการใดๆ กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุด (ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมวินิจฉัยภาษีอากรที่ 33/2540  http://www.rd.go.th/publish/2516.0.html)3. ไม่ถูกบังคับให้ต้องจัดทำบัญชีและงบการเงิน และไม่ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีเซ็นต์รับรองงบการเงิน (เว้นแต่ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดจะกำหนดไว้เป็นพิเศษว่าต้องจัดทำบัญชีหรือให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลเพื่อให้พวกเจ้าของห้องชุดดู)

เพราะนิติบุคคลอาคารชุดไม่ใช่นิติบุคคลตามมาตรา 39 จึงไม่ต้องทำงบการเงิน แต่อาจต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียเพราะ ถ้านิติบุคคลอาคารชุด จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยกับ บริษัทยามที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา8 และ 11 ได้กำหนดผู้มีหน้าจัดทำบัญชี+งบการเงิน+ระยะเวลาที่ต้องยื่นงบการเงินไว้ ซึ่งไม่มีนิติบุคคลอาคารชุดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุดจึงไม่ต้องยื่นงบต่อกรมพัฒนาฯ

แต่ต้องทำบัญฃี รับ-จ่าย

 

ส่วนธุรกิจโรงแรมนั้น เป็นธุรกิจบริการซึ่งต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

โรงแรมได้รับเงินค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง และค่าซักรีดเสื้อผ้าจากบริษัทต่างๆ เงินได้ที่โรงแรมได้รับจากบริษัทต่างๆ เป็นค่าเช่าห้องพัก และค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง เป็นเงินได้จากการประกอบกิจการโรงแรมตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้จากการซักเสื้อผ้า และซักรีด เป็นรายได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% (กค. 0802/03375 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538)"นอกจากนี้ยังหาหนังสือมาศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมโดยแนะนำให้ คุณน้อยซื้อหนังสือบัญชีโรงแรม ศ.สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ เป็นเล่มที่อาจารย์ใช้เขียนเพื่อเสนอขอตำแหน่งวิชาการ น่าจะยึดเป็นตัวอย่างได้ค่ะ

น้อย:
ถ้าเช่นนั้นบริษัททำธรุกิจ 2 อย่างนี้

1. ธุรกิจโรงแรมจะทำรับรู้รายได้รายจ่ายในทางภาษีและทางบัญชี ใช่ไหม

2. ธุรกิจคอนโด เราก็ไม่ต้องจัดทำงบการเงิน ไม่ต้องรับรู้รายได้รายจ่ายในทางบัญชีและทางภาษีใช่ไหม

3.ถ้าธุรกิจคอนโด มีจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นค่ารปภ

ช่วยตอบขอบคุณมากค่ะ

a-man:
อย่าสับสนนะครับคุณน้อย  ที่คุณตะวันอธิบาย  หมายถึง  นิติบุคคลอาคารชุด  ซึ่งตามกฏหมาย พรบ. อาคารชุด  กำหนดให้  อาคารชุดที่มียอดขายถึงกี่ %  ผมจำไม่ได้แล้ว  ต้องจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นมา  เพื่อบริหารอาคารชุดดังกล่าว  ซึ่งจะมีหน้าที่ตามที่คุณตะวันอธิบาย  กล่าวคือ  มีหน้าที่ในการบริหารและดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง  ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้พักอาศัยทั้งหมด  โดยไม่ถือเป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร และ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ครับส่วนบริษัทที่คุณน้อยทำธุรกิจโรงแรม  ในรูปของนิติบุคคล  ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และต้องจัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชีด้วยครับแต่ธุรกิจคอนโด  ผมก็ไม่แน่ใจว่า  จะหมายถึงการทำคอนโดแล้วขาย หรือเปล่า  เพราะถ้าใช่  ก็ถือว่าประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์  และดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัท  ก็ถือเป็นนิติบุคคลก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และต้องจัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชีด้วยครับ

007:
ขอบคุณ คุณตะวัน และคุณ a-man นะครับ ที่ช่วยกันตอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม