www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนประเภทเดียวได้หรือไม่ค่ะ (หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด)

(1/1)

หนู:
อยากทราบห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนประเภทเดียวได้หรือไม่ค่ะ (หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด)

ตะวัน:
กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

a-man:
ไม่ได้ครับ  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1077  กำหนดลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้ว่า  จะต้องประกอบไปด้วยหุ้นส่วน  2  ประเภทกล่าวคือ

1.  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

2.  หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  ซึ่งเฉพาะหุ้นส่วนประเภทนี้เท่านั้นที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ( เหมือนกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในบริษัท )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม