www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

สม:
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริการจึงต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่บริษัทมีที่อยู่ 2 ที่ คือ สำนักงานใหญ่ และ สาขา เวลาลูกค้าออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

จะให้ใส่ที่อยู่ที่ใด ตามใน ภพ.20 หรือ ที่อยู่ที่ลูกค้ารับบริการ

หมูจัง:
ที่อยู่ที่ลูกค้ารับบริการค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม