www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกณฑ์เงินสดกับการเสียภาษีบุคคลธรรมดา

(1/1)

เจน:
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นเสียภาษีตามความจำเป็นและสมควร(ตามจริง) และตามกฎหมายให้ยึดหลักของรายได้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสดรึเปล่า เนื่องจากปัจจุบันเราจะยื่นเสียภาษีแบบตั้งลูกหนี้เจ้าหนี้และค้างรับค้างจ่ายด้วยเนื่องจากมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ทราบว่าเราทำถูกหรือไม่คะ

007:
ถ้าเป็นการขายสินค้าให้ใช้เกณฑ์คงค้างครับแต่ถ้าเป็นบริการให้ใช้เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์เงินสดก็ได้ แต่เมื่อเลือกใช้แบบใดแล้ว ต้องใช้แบบนั้นตลอดทุกปี

เด็กน้ำน้อย:
ตอนนี้เพื่อบอกว่าเงินได้สุทธิ 150,000.บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ยกเว้นภาษีจริงหรือไม่  มีผลบังคัลใช้เมื่อวันเดือนปีใด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม