www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับมรดก

(1/1)

แหวน:
นาทองสุข

คุณนภดล  สุขเกษมได้รับแจ้งจากคุณนิติทนายความประจำตระกูลนาทองสุขว่า คุณลุงเมธินทร์ นาทองสุข เจ้าของนาทองสุข ได้ถึงแก่กรรมและยกที่นาปลูกข้าวบาสมาติ จำนวน 2,000 ไร่ ในจังหวัดเชียงรายให้คุณดลภพ คุณลุงเมธินทร์ไม่ได้อยู่ประจำที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเชียงใหม่ และได้จ้างผู้จัดการเป็นผู้บริหารนาทองสุข คุณดลภพตั้งใจจะดำเนินงานต่อจากคุณลุง หากการดำเนินงานนาทองสุขได้กำไรในช่วง 10 ปีหลัง คุณดลภพคิดว่าการทำธุรกิจปลูกข้าวบาสมาติเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง เนื่องจาก

ก.  ข้าวสมาติเป็นสินค้าส่งออกที่ดีอย่างหนึ่ง

ข.  ขณะนี้มีบริษัทที่สนใจรับซื้อข้าวบาสมาติเพื่อส่งออก หรือรับเจ้าของนาเป็นลูกนาโดยที่บริษัทผู้ส่งออกจะส่งผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำดูแล พร้อมทั้งหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาให้

ค.  มูลค่าของที่ดินในแถบจังหวัดเชียงรายมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับนาทองสุข กำลังพัฒนาเป็นศูนย์การค้า

   จากจดหมายของคุณนิติ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับมรดกจำนวนนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนจากการดดำเนินงานของนาทองสุข และไม่ได้กำหนดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวด แต่คุณนิติได้กล่าวถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของนาทองสุข ซึ่งคุณนิติมีความเห็นว่าวิธีการรับรู้รายได้น่าจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ดังนี้

1.  วิธีรับรู้รายได้เมื่อผลิตเสร็จ โดยใช้ราคาที่บริษัทรับซื้อข้าวเพื่อส่งออกกำหนดไว้ โดยปกติบริษัทเหล่านี้จะกำหนดไว้แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง

2.  รับรู้รายได้เมื่อขาย ซึ่งโดยปกตินาทองสุขมักจะขายข้าวให้บริษัทรับซื้อข้าวตามราคาที่กำหนดไว้

3.  วิธีรับรู้รายได้เมื่อเก็บเงินได้  ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาหลายเดือนนับจากเดือนที่ขายเนื่องจากนาทองสุขเป็นนาขนาดใหญ่ และบริษัทรับซื้อข้าวมักจะให้ราคาข้าวสูงกว่าเกษตรกรรายย่อย 10% แต่ชำระเงินด้วยวิธีจ่ายชำระหลายงวด

   อย่างไรก็ดี ในจดหมายของคุณนิติ ก็ให้ข้อมูลในเรื่องอื่นไว้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในนาทองสุข

ก ต้นทุนผันแปรต่อเกวียน สมมติว่าผลผลิตที่ได้จำนวน 1 เกวียนต่อ 1 ไร่ ซึ่งค่าเฉลี่ยจาก 5 ปี

เมล็ดพันธุ์                     35   บาท

ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์                     210   บาท

เครื่องจักรกล,เชื้อเพลิงและซ่อมแซม            65   บาท

แรงงานชั่วคราวและต้นทุนอื่น ๆ                25   บาท

ต้นทุนผันแปรต่อเกวียน                  335   บาท

ข.  ต้นทุนประจำปี ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับจำนวนการผลิต

เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน               450,000   บาท

ค่าเบี้ยประกันภัย                     45,000   บาท

ค่าสาธารณูปโภค                  150,000   บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                      300,000   บาท

รวม                        940,000   บาท

ค่าเสื่อมราคา                     190,000   บาท

สินค้าคงเหลือ

ยอดต้นปี                      0   เกวียน

ผลิตข้าวได้ระหว่างปี                  2,100   เกวียน

ขายไป                        1,800   เกวียน

ยอดคงเหลือ                     300   เกวียน

ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อเกวียน

ขายให้พ่อค้ารับซื้อข้าวในระหว่างปี            2,200   บาท

ราคาขายต่อเกวียนในช่วงเก็บเกี่ยว               2,100   บาท

ราคาปิดต่อเกวียนวันปลายปี               2,280   บาท

ลูกหนี้

   เมื่อวันสิ้นปีนาทองสุขยังไม่ได้รับเงินจากบริษัทรับซื้อข้าว จำนวน 200 เกวียน ราคาขายโดยเฉลี่ยเกวียนละ 2,200 บาท และกิจการไม่มีรายการลูกหนี้ค้างรับ ณ วันต้นปี

เงินสด

   สิ้นปีมียอดเงินคงเหลือจากบัญชีเดินสะพัด         58,000    บาท

   ยอดเงินคงเหลือจากบัญชีออมทรัพย์         150,000    บาท

อาคารและอุปกรณ์

   อาคารและอุปกรณ์มีราคาทุนรวม            2,750,000 บาท

   ค่าเสื่อราคาสะสม               2,000,000 บาท

   ค่าเสื่อมราคา                   190,000 บาท

   ในระหว่างปีมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่                250,000 บาท

ที่ดิน

   ราคาทุนเดิม 250,000 บาทราคาประเมินสำหรับภาษีที่ดิน 15,000 บาทต่อไร่ หรือ 30,000,000 บาท

หนี้สินหมุนเวียน

   มีตั๋วเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้ารวมกัน         220,000   บาท

ส่วนของเจ้าของกิจการ

   ทุน                     50,000   บาท

   เงินถอน                     3,000,000 บาท

คุณนิติไม่ทราบว่าจำนวนกำไรสุทธิที่สะสมไว้เป็นเท่าไร เพราะบัญชีเงินถอนมียอดเป็นเครดิตและปกติจะเพิ่มขึ้นด้วยกำไรสุทธิ และลดลงด้วยเงินที่คุณเมธินทร์ถอนไปใช้ โดยให้เหตุผลว่ากำไรสะสมถ้ามีก้เป็นข้อมูลในอดีตที่นานแล้วเพราะคุณเมธินทร์ได้ถอนเงินจำนวนมากจากผลกำไรในช่วง  2-3 ปีที่ผ่านมาไปใช้ชีวิตแบบฉบับของเขาในเชียงใหม่  เพื่อดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย

นอกจากนั้นคุณดลภพ  ยังได้รับทราบจากคุณนิติว่า  เขาจะต้องนำกำไรสุทธิ (ส่วนที่เกิดขึ้นในปีที่คุณเมธินทร์เสียชีวิต) ส่วนที่เหลือจากการเบิกใช้ของคุณเมธินทร์  มอบให้คุณปรีชนัดด์  ณ เชียงดาว หญิงหม้ายซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน และดูแลคุณลุงในบั้นปลายชีวิตของท่าน

หากคุณดลภพมาขอคำแนะนำจากท่าน ท่านให้คำแนะนำในคำถามต่อไปนี้อย่างไร

1. เขาควรรับรู้รายได้เมื่อใด

2.ในปีที่ผ่านมานาทองสุขมีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

3.เขาควรจะรับมรดกจากคุณเมธินทร์หรือไม่

4.ถ้าเขารับมรดกแล้ว เขาจะต้องมอบเงินให้คุณปรีชนัดด์เป็นจำนวนเท่าไร

5.เขาควรจะดำเนินงานในนาทองสุขต่อไป  หรือขายที่ดิน

จากคำถามพวกนี้เราสามารถหาหนังสืออะไรมาอ้างอิงได้บ้าง

town:
1.  ผมเข้าใจว่าคุณแหวนคงได้อ่านกระทู้เลขที่ 02937 แล้ว

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2937&c=act2.  ถ้าถามถึงหนังสือ  ในกรณีนี้ผมจะนึกถึง

2.1  มาตราฐานการบัญชี  ของทางสภาวิชาชีพบัญชีครับ

2.2  หนังสือชื่อ  คู่มือแก้ปัญหาทางการเงิน  ( พิมพ์ครั้งที่ 3 )  เขียนโดย  คุณชาย  กิตติคุณาภรณ์  จัดจำหน่ายโดย  บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด  จำนวน 992 หน้า  ราคาปก  590 บาท  ผู้จัดจำหน่าย  บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด   ซึ่งจะมีเนื้อหาสอนการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน  ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับกรณีนี้ครับ

ตะวันง:
ตาลายเลย ขอไม่ตอบดีกว่า โจทย์ยาวววววววววมากไม่ชอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม