www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารห้างหุ้นส่วนจำกัด

(1/1)

ใจ:
กรณีจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ การขายจะออกเป็นใบแจ้งหนี้/ใบส่งของค่ะ โดยเป็นเอกสารที่ออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับค่ะ แต่เนื่องจากบางครั้งมีการแก้ไขด้วยการเขียนบ้างอย่างเช่น อาจออกเลขที่ซ้ำ จึงแก้ไขด้วยลายมือไป แต่มีลายเซ็นลูกค้าและผู้ส่งของเซ็นรับค่ะ ไม่ทราบว่าการแก้ไขอย่างนี้ จะขัดแย้งกับเอกสารทางสรรพากรหรือไม่คะและในช่วงแรก มีการออกเอกสารใบส่งของ 2 แบบ และรันเลขไม่ซ้ำกันค่ะ แต่เป็นเพียงครั้งเดียวค่ะ ถ้ารันเลขไม่ซ้ำกันและมีใบส่งของ 2 แบบ ในครั้งนั้น จะมีปัญหาหรือไม่ทางบัญชีและสรรพากรหรือไม่คะรวมถึงใบเสร็จรับเงินค่ะ ช่วงแรกจะระบุแต่ชื่อลูกค้าแต่ไม่ได้ลงที่อยู่ แต่การรันเลขที่ใบเสร็จและอ้างอิงเลขที่ใบส่งของถูกต้องเรียบร้อยดีค่ะ แต่ช่วงหลังก็ให้เขาระบุที่อยู่ลูกค้าด้วยแล้ว เป็นเช่นนี้ จะมีปัญหาทางบัญชีและสรรพากรหรือไม่คะ

town:
1.  เมื่อกิจการไม่ได้อยู๋ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็สามารถแก้ไขได้ครับ  แต่ดูแล้วทำให้ความน่าเชื่อถือในเอกสารลดลง แม้จะมีลายเซ็นลูกค้าและผู้ส่งของเซ็นรับ  และทางสรรพากรก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องเอกสารที่ไม่ใช่ใบกำกับเอาไว้ครับ  จึงไม่ผิดหลักเกณฑ์ของทางสรรพากร2.  การรันเลขไม่ซ้ำกันและมีใบส่งของ 2 แบบ  เป็นผมผมจะเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งครับ  แล้วคอยตอบคำถามในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องสอบถามไม่ว่าจะเป็นทางผู้สอบบัญชี หรือ กรมสรรพากร   โดยอาจชี้แจงว่า  ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้คนเก่าที่ออกโดยไม่บอกกล่าว  ทำให้คนใหม่ต้องรันเลขที่ออกไปก่อน  แล้วต่อมาถึงค่อยเจอไฟล์เดิม3.  ก็แก้ไขให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ถ้าของเดิม  ไม่สามารถนำเอกสารกลับมาแก้ไขได้  ก็แก้ไขของใหม่ให้ถูกต้อง  ตามมุมมองผม  การระบุแต่ชื่อลูกค้าและไม่ได้ใส่ที่อยู่  น่าจะเป็นปัญหากับทางผู้ซื้อมากกว่าครับ เพราะทางผู้ซื้ออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ในเอกสาร ( แต่เราต้องไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ )

ธนพัฒน์:
ทำไมเว็บจึงเข้าดูไม่ค่อยได้คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม