www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

* * * ข่าว * * * ประกันสังคม ปี 2550

(1/1)

007:
ประกันสังคมแก้หน้านโยบาย ทำคลอด-ทำฟันฟรีล้มเหลว

สั่งเพิ่มวงเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรจาก 6 พันบาท เป็น 1.2 หมื่นบาท

เพิ่มค่าทำฟัน เป็น 600 บาท มอบเป็นของขวัญปีใหม่แหล่งข่าวจากคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้

เพิ่มวงเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรของสมาชิกผู้ประกันตน จากแบบเหมาจ่าย 6 พันบาท

เป็น 1.2 หมื่นบาทแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่นอกจากนี้ ในการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป จะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มสิทธิประโยชน์

เบิกค่าทำฟัน 400 บาทต่อปี เป็น 600 บาทต่อปีพร้อมกันนั้น จะยกเลิกระบบคลอดฟรี และทำฟันฟรี ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ และได้ รับการร้องเรียนจำนวนมาก

 เพราะแทนที่ผลประโยชน์จะตกกับสมาชิกกลับตกไปอยู่ที่สถานพยาบาลทั้งนี้ จากสถิติในแต่ละปีจะมีผู้ประกันตนมา ใช้สิทธิประโยชน์คลอดบุตรปีละ 2 แสนคน

ดังนั้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรเป็น 1.2 หมื่นบาทต่อคนนั้น

ทำให้ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีละ 2 พันล้านบาท เป็น 4 พันล้านบาท

ขณะที่เบิกค่าทำฟันนั้นปกติจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 1.29 ล้านคน

 แต่ที่ผ่านมา เจอปัญหาการให้บริการ ทำให้ไม่มีผู้ใช้บริการ มากนัก ในขณะที่ต้องจ่ายให้โรงพยาบาลปีละ 663 ล้านบาทรายงานข่าวแจ้งว่า มติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนโยบายคลอดฟรีล้มเหลว

 ฝ่ายนโยบายจึงให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งพอดีกับช่วงเลือกตั้ง

อ้วน:
ไม่รู้เมื่อไหร่คุณ 007 จะมีโอกาสใช้นโยบายนี้ ... คร๊าบ  

เจน:
ขอบคุณ คุณ 007 มากค่ะ

007:
ใช้สิทธ์ทำฟันหน่ะพอไหว แต่สิทธ์คลอดบุตรคงอีกนานครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม