www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พนักงานชั่วคราว

(1/2) > >>

เก๋:
รบกวนสอบถามค่ะว่าถ้าบริษัท มีการจ้างแม่บ้านเข้ามา อาจเข้ามาทำงาน 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และให้ค่าจ้างเป็นวัน แต่ไม่ถือเป็นพนักงานประจำ อย่างนี้ ต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่คะ หรือหักเป็นค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คะ (ในการทำงาน 1 วันทำตามหน้าที่ที่มอบหมายให้ ไม่ได้กำหนดเวลาเป็นที่แน่นอนค่ะ เสร็จงานและตรวจตราเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับได้ค่ะ แต่กำหนดวันที่ให้เข้า 2 วันต่อสัปดาห์แน่นอนค่ะ) ขอบคุณค่ะ

เด็กเพิ่งจบ:
ไม่ต้องยื่นประกันสังคม ถ้าจ่ายในแต่ละครั้งเกิน 1,000 บาทให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% แต่ให้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนและเซ็นชื่อกำกับด้วย และควรมีเอกสารหลักฐานการรับเงิน ให้แม่บ้านเซ็นเมื่อมีการจ่ายเงินทุกครั้ง ส่วนภาษีก็ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แม่บ้านด้วย พร้อมนำส่งภาษีให้สรรพากร เมื่อถึงกำหนดค่ะ

town:
ครับก็เห็นด้วยกับคุณเด็กเพิ่งจบครับ  เพราะถ้าไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะลูกจ้าง-นายจ้าง  กล่าวคือ  ไม่มีการกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอน  จากข้อมูลจะเป็นลักษณะของการทำงานให้ตามที่ได้รับมอบหมาย  ผมก็มองว่าไม่เข้าข่ายถือเป็นลูกจ้าง-นายจ้างกันครับ  เหมือนเป็นการรับงานทำงานให้อาทิตย์ละ 2 วัน  ก็ไม่ต้องเข้าประกันสังคมครับ

ตะวัน:
เอแต่เรากลับมองว่าน่าจะเป็นเงินได้ตาม ม.40(2)

ว่าเงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น

 เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

ใครคิดเหมือนเราบ้าง ยกมือขึ้น

town:
ขอยกมือด้วยครับ  เพราะผมก็เห็นเหมือนคุณตะวันครับว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เพียงแต่ผมเน้นว่าถ้าไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะลูกจ้าง-นายจ้าง  ก็ไม่ต้องเข้าประกันสังคมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม