www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโฆษณามีข้อแตกต่างระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีหรือไม่ อย่างไร

(1/1)

ฝน:
ค่าโฆษณามีข้อแตกต่างระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามีรบกวนอธิบายให้ด้วยค่ะ)

town:
ผมไม่เห็นมีขัอแตกต่างเลยครับ  เพียงแต่ในทางภาษีกำหนดหน้าที่ในเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้  เมื่อผู้จ่ายเงินที่เป็นนิติบุคคลจ่ายเงินค่าโฆษณา  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 2  แล้วนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528   ดูข้อ   10

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม