www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทุบอาคารเก่า

(1/1)

แมว:
เนื่องจากมีการทุบอาคารที่ไม่ใช้งานทิ้ง และ อาคารนี้ เป็นอาคารที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีลดน้อยถอยลง ซึ่งขณะนี้ยังมีมูลค่าเหลือผยู่ประมาณ 3.6 ล้านบาท โดยโครงหลังคาของอาคารนั้น นำไปขายได้เงินประมาณ 1 ล้านบาท แต่ในการทุบและรื้ออาคารนั้น ไม่มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ จากการที่เช็คข้อมูลย้อนหลัง อาคารนี้ ไม่มีใบสัญญาก่อสร้าง และ ก็หาใบอนุญาตการก่อสร้างไม่พบ  แต่มีการถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่จะมีการทุบอาคารให้ดูแค่นั้นขอเรียนถามคุณอ้วนว่า ทางบริษัท จะต้องทำอย่างไรบ้าง ทางในด้านสรรพากร และ การบันทึกบัญชี หรือ ต้องมีการแจ้งอะไรกับใครบ้างขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมก็ยังไม่เคยเห็นประกาศจากทางกรมสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สิน  แต่ผมเทียบเคียงแนวปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก  ดูข้อ

(3.2) การทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากที่โดยสภาพสามารถเก็บรักษาและรอการทำลายพร้อมกันได้เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม (3.1) และให้แจ้งการทำลายให้สรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) ในท้องที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันทำลาย ซึ่งสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายด้วยก็ได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

http://www.rd.go.th/publish/3575.0.html2.  แต่ในกรณีของคุณแมว  ผมเข้าใจว่าได้มีการทุบอาคารดังกล่าวทิ้งไปแล้ว  ผมขอเสมอมุมมองดังนี้2.1  ให้รีบจัดทำรายงานการประชุม  เพื่อชี้แจงและอธิบายถึงสาเหตุที่จะต้องมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว พร้อมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการรื้อถอนอาคารจากผู้เป็นหุ้นส่วน รวมถึงการอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถแจ้งกับทางเจ้าพนักงานสรรพากรเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันรื้อถอน 30 วัน  พร้อมแนบรูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการรื้อถอนอาคารดังกล่าวด้วย2.2  แจ้งผู้สอบบัญชีให้เข้ามาเป็นพยาน  แม้จะเป็นการแจ้งภายหลังก็ตาม  ผมมองว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบ  พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการบันทึกบัญชี2.3  ส่วนทางฝ่ายโยธาของทางกรุงเทพ  ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้ครับ  คงต้องลองสอบถามไปยังสำนักงานเขตฝ่ายโยธาดูครับว่า  ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการขออนุญาติก่อนการรื้อถอนหรือไม่3.  ส่วนในเรื่องของการบันทึกบัญชี  ผมขอเสนอพอเป็นแนวทางนะครับ  อย่างไรก็ควรต้องปรึกษาความเห็นกับทางผู้สอบบัญชีนะครับ-  ตอนที่มีการขายโครงหลังคา  จำนวน 1 ล้านบาท  บันทึกโดย

Dr.  ธนาคาร

Dr.  ภาษีซื้อ ( ถ้าเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมีการขายทรัพย์สินก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  ส่วนราคา 1 ล้านบาทจะรวม vat หรือ แยก vat ก็แล้วแต่ตกลงครับ )

Dr.  ขาดทุนจากการรื้อถอนอาคาร ( ในกรณีที่จะต้องมีการบันทึกตัดอาคารออกทั้งจำนวน ถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชี  แต่ในทางภาษีก็ต้องดูครับว่า  มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหน  เข้าข่ายถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในทางภาษีหรือไม่  )

Dr.  ค่าเสื่อมราคาสะสม

Cr.  โครงหลังคา / อาคาร ( ในกรณีที่สามารถประเมินราคาเฉพาะโครงหลังคาได้อย่างน่าเชื่อถือ  แต่ถ้าไม่สามารถประเมินราคาเฉพาะโครงหลังคาได้  ก็จะต้องทำการบันทึกตัดทั้งอาคารออกทั้งจำนวน  ซึ่งวิธีการคำนวณราคานั้นคงต้องให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วครับ )

Cr.  ค่าเสื่อมราคา

Cr.  ภาษีขาย

Cr.  กำไร ( ขาดทุน ) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ( ถ้าเป็นกำไรก็จะแสดงยอดอยู่ทางด้าน Cr. แต่ถ้าเป็นขาดทุนก็จะแสดงยอดอยู่ทางด้าน Dr. )ส่วนวันที่จะบันทึกบัญชีผมคงดูวันที่มีการอนุมัติตัดทรัพย์สินออกจากบัญชีเป็นหลักครับ  ยกเว้นจะมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน  ก็ให้บันทึกตามส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม